เสนอสภาที่ปรึกษาจี้รัฐเร่งผลักดัน กม.คุ้มครองผู้บริโภค

Consumerthai - มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเสนอสภาที่ปรึกษาฯ เร่งทำความเห็นต่อรัฐบาล  เร่งรัดการดำเนินการผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  สนับสนุนให้เกิดกลไกรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และสนับสนุนการปฏิบัติการจำลองขององค์กรผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เสนอแก้ไขกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

580810 checken
สปช.เศษฐกิจฯเสนอออกกฎหมาย เกษตรพันธสัญญา เพื่อคุ้มครองดูแลเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากบริษัทเอกชนในการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชเศรษฐกิจขายส่งให้เอกชน (ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย)

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน