เสวนา " มาตรา61 ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ของผู้บริโภคอย่างไร

15 ปี ยังไม่มีกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และเนื่องจากคณะกรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของทั้งสองสภาได้พิจารณาร่างพรบ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเสร็จและรอนำสู่การพิจารณาของทั้งสองสภาเพื่อให้การเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกฎหมายฉบับนี้

เครือข่ายรณรงค์เพื่อการผลักดันองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจึงเห็นความสำคัญในการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงบทบาทขององค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคว่าสามารถแก้ไขปัญหาทุกข์ของผู้บริโภคได้อย่างไร

เสวนา " มาตรา61 (องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค) ช่วยแก้ปัญหาทุกข์ของผู้บริโภคอย่างไร
วันที่ 29   มกราคม 2556 เวลา 09.00-12.00 น.  ณ. ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

กำหนดการ

09.00-09.15 น. ลงทะเบียน
09.15-09.30 น. เปิดการเสวนา   โดยรศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

09.30-10.00 น. ความคืบหน้าและสาระสำคัญของกฎหมายมาตรา 61 องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
โดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง กรรมาธิการร่วมพิ จารณาร่างพระราชบัญญัติฯ

10.00-12.00 น. เสวนา "มาตรา61(องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค) ช่วยแก้ปัญหาแคลิฟอร์เนียร์ว้าวได้อย่างไร"

โดย :  นายชัยรัตน์    แสงอรุณ   สภาทนายความ
          ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
          คุณรัศมี วิศทเวทย์ กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
          นายเฉลิมพงษ์  กลับดี    หัวหน้าศูนย์ทนายความอาสามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
          ตัวแทนผู้เสียหายจากปัญหาร้องเรียน                                                
          ดำเนินรายการโดย  คุณ กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน