กิจกรรมวันสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทยในอดีต

 

กิจกรรมวันสิทธิผู้บริโภคในประเทศไทยในอดีต

         วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นองค์กรสมาชิก ร่วมกับ สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ และภาคีเครือข่ายด้านวิชาการต่างๆ ได้ให้ความสำคัญในการจัดงานวันสิทธิผู้บริโภคสากล จะมีประเด็นสิทธิผู้บริโภคที่แตกต่างออกไปในแต่ละปีแสดงให้เห็นว่าขอบเขตการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทยมีการพัฒนาและขยายบทบาทไปอย่างกว้างขวาง โดยมีทั้งการทำงานเชิงนโยบาย เช่น ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค การจัดยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย การจัดการความรู้ในเชิงประเด็น เช่น การจัดการปัญหาน้ำมันทอดซ้ำเสื่อมสภาพ และการจัดการอันตรายจากแร่ใยหิน อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ การกำกับตลาดดิจิทัลให้เป็นธรรม เป็นต้น

         นอกจากนี้ยังมีการขยายเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคไปยังสถานศึกษา ตลอดจนเครือข่ายผู้บริโภคในทุกพื้นที่ ทั้งในรูปแบบการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ การจัดสัมมนา งานประชาสัมพันธ์ และสื่อให้ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก


2019

วันสิทธิผู้บริโภคสากล ค.ศ. 2019
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในยุคดิจิทัล
“Trusted Smart Product”

wcrd2019 act01

         วันที่ 14-15 มีนาคม ห้องประชุมโรงแรม ทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ จัดสมัชชาผู้บริโภคประจำปี ขึ้นโดยปีนี้เป็นการรณรงค์ต่อเนื่องจากปี ค.ศ.2018 ในประเด็นการสร้างความมั่นใจและความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อัจฉริยะในยุคดิจิทัล “Trusted Smart Product” นั้น เป็นความจำเป็นสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน


2018

วันสิทธิผู้บริโภคสากล ค.ศ.2018
“กำกับตลาดดิจิทัลให้เป็นธรรม Making Digital Marketplace Fairer
รวมพลังผู้บริโภคผลักดันกฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ”

wcrd2018 act01

         วันที่ 14-15 มีนาคม ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค คณะกรรมการองการอสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้ร่วมกันจัดงานสมัชชาผู้บริโภคและร่วมรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล “กำกับตลาดดิจิทัลให้เป็นธรรม Making Digital Marketplace Fairer” รวมพลังผู้บริโภคผลักดันกฎหมายสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ”

         เน้นเป้าหมายให้ผู้บริโภคปลอดภัย กำกับและสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายออนไลน์ นับเป็นการรณรงค์ต่อเนื่องจากปี ค.ศ 2017 การสร้างความมั่นใจและความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล (Building a Digital World Consumers Can Trust) 

         การซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้เปลี่ยนวิถีชีวิต ผู้บริโภคสามารถซื้ออะไรก็ได้ แม้แต่สินค้าและบริการที่มีมูลค่าน้อยจนถึงมาก บริการจองตั๋วเครื่องบิน ขนส่งและที่พัก หรือซื้อตั๋วเข้าร่วมวิ่งรณรงค์ วิธีการแบบใหม่ของการค้าได้เปิดทางเลือกมากมาย และเพิ่มความสะดวกสบายอย่างที่ไม่เคยได้รับมาก่อน


2017

วันสิทธิผู้บริโภคสากลปี ค.ศ.2017
“การสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
: Building a Better Digital World Consumers Can Trust” 

wcrd2017 act01

         วันที่ 14 -15 มีนาคม ห้องประชุมโรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ ในปีนี้ ให้ความสำคัญในเรื่อง “การสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล : Building a Better Digital World Consumers Can Trust” เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังมีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภคทั่วโลกในการสร้างประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการสื่อสารที่ดีขึ้น การเข้าถึงข้อมูล และการเลือกที่มากมายและสะดวกสบาย รวมทั้งมีการรณรงค์ต่อเนื่องในเรื่องอาหารปลอดภัย“เอายาปฏิชีวนะ ออกจากอาหารของเรา” (Antibiotics Off the Menu) เพื่อลดอันตรายจากเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะอีกด้วย


2016

วันสิทธิผู้บริโภคสากลปี ค.ศ. 2016
“เอายาปฏิชีวนะ ออกจากอาหารของเรา” (Antibiotics Off the Menu)

 wcrd2016 act01

         วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 ห้องประชุมกินนรี โรงแรม อมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) แผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้ให้ความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัยและรณรงค์“เอายาปฏิชีวนะ ออกจากอาหารของเรา” (Antibiotics Off the Menu) เพื่อลดอันตรายจากเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ รวมทั้งลด ละ เลิกการใช้ยาปฏิชีวนะในการกระบวนการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร และผลักดันร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค และ เริ่มทดลองจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ จำนวนผู้เข้าร่วม 180 องค์กร


2015

วันสิทธิผู้บริโภคสากลปี ค.ศ. 2015
“สิทธิผู้บริโภคในการได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ” (Consumers Rights to healthy food)
ระบบอาหารที่ดีผ่านกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค “องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค”

wcrd2015 act01

         วันที่ 15 - 16 มีนาคม 2558 ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ให้ความสำคัญเรื่อง “สิทธิผู้บริโภคในการได้รับอาหารที่ดีต่อสุขภาพ” (Consumers Rights to healthy food) และร่วมกันรณรงค์ผลักดัน ร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 61 จำนวนผู้ร่วมงาน 300 คน


2014

วันสิทธิผู้บริโภคสากลปี ค.ศ. 2014 (Fix Our Phone Rights)

wcrd2014 act01

         วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ที่โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เนื่องในวัน “วันสิทธิผู้บริโภคสากล” (World Consumer Rights Day) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือบริษัททรู ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ในการป้องกันปัญหาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างประเทศ (International Roaming) ผู้เข้าร่วม 60 คน

 

พิมพ์ อีเมล