วันที่ 15 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล ที่ให้ผู้บริโภคได้ระลึกถึงถึงสิทธิที่พึง­ได้รับจากการซื้อสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันประเทศไทยเองก็กำลังเดินหน้าขั­บเคลื่อนกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บร­ิโภค ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบและสามารถร้องเรี­ยนในสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือตามข้อตกลง โดยสารี อ๋องสมหวัง ประธานกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สปช. เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคถูกเอาเปรียบและถูกจำกัด­สิทธิ ผ่านโฆษณาที่กล่าวอ้าง

Add Your Comments

Related Videos