banner debttrain

รู้จักหนี้...เพื่อใช้ชีวิตอย่างเป็นสุข


การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารหนี้ ส่งผลให้หลายคนเข้าไปตกอยู่ในวงจรหนี้ที่ไม่อาจชำระได้ และอาจถูกเอาเปรียบและไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีการทำสัญญา กู้เงินนอกระบบ ซึ่งถูกเอาเปรียบตั้งแต่ขั้นตอนของการทำสัญญาจนถึงขั้นฟ้องคดี ชวนคุณมาทำความรู้จักประเภทหนี้กัน ทั้งหนี้ในระบบและหนี้นอกระบบ

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รู้สิทธิ์ลูกหนี้ ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้

580902 debt
จากปัญหาการร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหนี้และคนที่ติดตามหนี้มีมากมาย เช่น การข่มขู่ การประจาน ทวงหนี้ไม่เป็นเวลา ทวงหนี้กับญาติพี่น้อง ฯลฯ สร้างแรงกดดันให้ลูกหนี้ ทั้ง หน่วยงานกำกับดูแล ก็ยังไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการติดตามทวงถามหนี้ ได้ หลังจาก คสช.ได้หยิบร่าง พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ พ.ศ. .. มาปัดฝุ่นใหม่ ส่งให้สภานิติบัญญัติไปแก้ไขร่างให้ครอบคลุมทั้งหนี้ในระบบและนอกระบบเมื่อเดือนสิงหาคม 57 หลังจากที่รอคอยกันมาหลายปี ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศ คือ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

เครดิตบูโรกับบันทึกข้อมูลตามจริง

150476สวัสดีครับ...ท่านผู้อ่านทุก ๆ ท่าน

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์กลับมาประจำการเหมือนเช่นเดิม

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test