banner debttrain

สถาบันอบรมเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

PR debt train

วิกฤติเศรษฐกิจในปัจจุบันและกระแสบริโภคนิยมก่อให้เกิดปัญหาหนี้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคที่ประสบปัญหาหนี้สิน จากการใช้บัตรเครดิต การกู้ยืมเงินสินเชื่อส่วนบุคคล การกู้ยืมเงินซื้อบ้าน ผ่อนรถ หรือการกู้หนี้นอกระบบ ซึ่งส่วนมากอยู่ในวัยทำงาน ทั้งพนักงานบริษัท อาชีพอิสระ รัฐวิสาหกิจ หรือข้าราชการ เมื่อเกิดภาระหนี้สินจนไม่สามารถจัดการปัญหาได้ หรือการถูกทวงหนี้ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งข่มขู่ และกดดัน จนทำให้ลูกหนี้เกิดความเครียด และพยายามแก้ปัญหาหนี้ด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการก่อหนี้เพิ่มเพื่อหมุนเงินมาชำระหนี้เก่า จนทำให้เกิดปัญหาหนี้บานปลายมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์หลักคือ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริโภคและองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ ได้มีส่วนในการคุ้มครองผู้บริโภค และยังมีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยตระหนักดีว่า ข้อมูล ความรู้คืออาวุธสำคัญที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องมีเพื่อใช้คุ้มครองตนเองในยุคบริโภคนิยม

การผลักดันให้ผู้บริโภคสามารถปลดหนี้ได้ โดยการศึกษาการขั้นตอนกระบวนการจัดการหนี้สิน และไม่สร้างหนี้เพิ่ม หรือการรับมือกับเจ้าหนี้ที่ตามทวงหนี้อย่างไร้จริยธรรม จึงเกิดสถาบันอบรมเพื่อผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคขึ้น

 

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test