เร่งบริการคงสิทธิเลขหมายต้องมีทั่วประเทศ

เสนอ กรรมการกิจการโทรคมนาคม ระบุเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิมควรมีให้บริการทั่วประเทศภายใน 1 เดือน แนะ กสทช.ลงโทษผู้ให้บริการ หลังพบพื้นที่ให้บริการส่วนใหญ่กระจุกอยู่แต่กรุงเทพฯ และการที่บริษัทกำหนดเงื่อนไข 90 วันนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

นางสาวสารี อ๋องสมหวัง ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับการให้บริการคงสิทธิเลขหมายหรือเปลี่ยนเครือข่ายใหม่ใช้เบอร์เดิม จากการที่มีประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้สิทธิผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเครือข่ายโดยใช้หมายเลขเดิมได้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ผู้ใช้บริการ  และล่าสุดทางที่ประชุมกรรมการกิจการโทรคมนาคมได้มีมติอนุมัติเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการแล้วนั้น

นางสาวสารีกล่าวว่า คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมมีความเห็นว่า การให้บริการคงสิทธิเลขหมายมีประเด็นที่ควรพิจารณาสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นคือ ราคาหรือค่าธรรมเนียมในการโอนย้าย ความครอบคลุมหรือจำนวนพื้นที่ให้บริการ และความสามารถในการให้บริการหรือ capacity โดยเฉพาะสองประเด็นหลังคือ ความครอบคลุมและความสามารถในการให้บริการ เนื่องจากพบว่าหลังจากผู้ให้บริการเปิดให้บริการคงสิทธิเลขหมายมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกจังหวัดหรือทั้งประเทศ โดยเฉพาะในบางเครือข่ายมีให้บริการเพียง 20 จังหวัดเท่านั้น ที่ประชุมจึงมีมติเสนอให้เร่งผลักดันให้มีการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 30 วัน เนื่องจากบริษัทมีตัวแทนรับชำระค่าบริการอยู่แล้วทั่วประเทศและประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2552 และเห็นว่า กสทช. ควรมีบทลงโทษหากภายใน 30 วัน ผู้ให้บริการยังไม่ดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้

“มันไม่เป็นธรรมทำไมจังหวัดที่ 21 ต้องเดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งเพื่อใช้บริการคงสิทธิเลขหมาย ทั้งที่บริษัทมีตัวแทนรับชำระเงินอยู่แล้วทุกที่ ขณะนี้แต่ละเครือข่ายมีจุดให้บริการกระจุกตัวอยู่แต่ที่กรุงเทพฯและปริมณฑล แต่คนใช้โทรศัพท์มือถือมีทั่วประเทศ เช่นภาคเหนือมีทั้งหมด 17 จังหวัด แต่จุดบริการมีเพียงจังหวัดเชียงใหม่เพียงที่เดียว หรือภาคใต้ ทั้งหมด 14 จังหวัดแต่มีจุดบริการอยู่แค่ที่สงขลา ภูเก็ต เท่านั้น หากคนระนองต้องการใช้บริการย้ายเครือข่ายใช้เบอร์เดิมจะทำอย่างไร ซึ่งเราก็มีเรื่องร้องเรียนที่พบว่า แม่ต้องให้ลูกที่กรุงเทพโอนย้ายเครือข่ายให้เพราะอยู่ต่างจังหวัดไม่มีจุดบริการ” นางสาวสารีกล่าว

นางสาวสารีกล่าวต่อไปว่า สำหรับกรณีเรื่องความความสามารถในการโอนย้ายที่พบว่าบริษัทยังทำได้ต่ำกว่าศักยภาพที่แท้จริงนั้นจากข้อมูลทางเทคนิคพบว่า อุปกรณ์ในการโอนย้ายเครือข่ายรองรับการโอนย้ายได้ถึง 40,000 เลขหมายต่อวัน แต่ปีที่ผ่านมาพบว่ามีการโอนย้ายแค่ 300,000 เลขหมาย หรือศักยภาพของอุปกรณ์สามารถทำเสร็จได้ภายใน 10 วันไม่ใช่ 1 ปี เพราะแต่ละบริษัทกำหนดโควตาการโอนย้ายไว้เช่น ให้แค่ 2,000 เลขหมาย หรือ 500 เลขหมาย รวมไปรวมมายังไม่ถึง 10,000 เลขหมาย ทั้งที่เครื่องที่ซื้อมาสามารถทำได้มากกว่านั้นเปรียบเทียบก็เหมือนซื้อรถเฟอรารี่ แล้วมาขับทางจักรยาน จึงต้องบอกให้บริษัทเพิ่มความประสิทธิภาพในการโอนย้ายเลขหมายมากขึ้น

“สองประเด็นหลักนี้ผู้ให้บริการควรเร่งดำเนินการซึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเฉพาะกรณีที่อีกไม่นานจะมีการหมดอายุสัญญาสัมปทาน การคงสิทธิเลขหมายจะเป็นทางออกให้กับผู้บริโภคในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการอนุญาตใหม่ สำหรับเรื่องราคาค่าบริการจำนวน 99 บาทต่อการโอนย้ายเลขหมายนั้น ภาระนี้ควรเป็นภาระของผู้ประกอบการเพราะผู้บริโภคจะเข้าไปใช้บริการกับบริษัทนั้นอยู่แล้วเท่ากับเป็นการไปหยอดกระปุกให้กับเค้าจึงไม่ควรคิดค่าบริการกับผู้บริโภค”นางสาวสารีกล่าว

ทั้งนี้จากการที่กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้ผ่านความเห็นชอบเงื่อนไขแนวทางปฏิบัติการโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ไม่ได้มีการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นเวลา 90 วัน  ดังนั้นการที่ผู้ใช้บริการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้บริโภคต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นเวลา 90 วัน จึงเป็นเงื่อนไขที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้จากข้อมูลเว็บไซต์ของผู้ให้บริการทุกรายพบว่า ยังมีการให้ข้อมูลเงื่อนไขการต้องอยู่กับผู้ให้บริการรายเดิมเป็นเวลา 90 วันอยู่ทุกเครือข่าย โดยบางเครือข่ายระบุว่าเป็นเงื่อนไขที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลhttp://www.truemove.com/mnp/th/know_mnp.html http://www.dtac.co.th/mnp/page2.php http://www.ais.co.th/mnp1/th/give-answer.html

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน