มพบ. ร่วมกับ สปสช. ลงพื้นที่ติดตามการทำงานโครงการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และสอบถามอาการลองโควิด ในชุมชนเขตธนบุรี

LINE ALBUM 20 เมษา 65 ลงพื้นที่ร่วม สปสช 21. ๒๒๐๔๒๐

          วันที่ 20 เมษายน 2565 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กทม. และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการทำงานในพื้นที่ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนกุฎีจีน และชุมชนสองร้อยห้อง เขตธนบุรี เจ้าหน้าที่เข้าสอบถามผู้ป่วยโควิด-19 ที่อยู่ในการดูแลของโครงการและหายป่วยจากโควิด-19 เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในขณะที่เข้ารับการรักษาและหลังจากเข้ารับการรักษาแล้ว และสอบถามอาการที่หลงเหลืออยู่หลังจากหายป่วยจากโควิด-19 หรือ Long Covid (ลองโควิด) เพื่อดำเนินการการทำงานต่อไปให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการทำงานตามโครงการ “การจัดระบบชุมชนเพื่อลดการระบาดและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19” ที่ มพบ. ทำร่วมกับ สปสช. ที่จัดกระบวนการสำรวจผู้ป่วยโควิด-19 ในชุมชน ตรวจสอบคัดกรองโดยการตรวจ ATK ถ้าพบการติดเชื้อโควิด-19 แล้วจึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ป่วยเข้าระบบรักษาที่บ้านหรือส่งต่อโรงพยาบาล หลังเข้ารับการรักษามีการติดตามอาการลองโควิด 3 เดือน และเมื่อเข้าเดือนที่ 4 ติดตามอาการ Post Covid (ผลกระทบระยะยาวของการติดเชื้อโควิด-19) ต่ออีก 5 เดือน

LINE ALBUM 20 เมษา 65 ลงพื้นที่ร่วม สปสช 2. ๒๒๐๔๒๐

LINE ALBUM 20 เมษา 65 ลงพื้นที่ร่วม สปสช 3. ๒๒๐๔๒๐

LINE ALBUM 20 เมษา 65 ลงพื้นที่ร่วม สปสช 7. ๒๒๐๔๒๐

LINE ALBUM 20 เมษา 65 ลงพื้นที่ร่วม สปสช 9. ๒๒๐๔๒๐

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, โควิด-19, สปสช., ลองโควิด

พิมพ์ อีเมล