ขอเงินคืนได้ หากผู้บริโภคต้องการยกเลิกการจองทัวร์ท่องเที่ยวตามสิทธิผู้บริโภค

ภาพข่าวยกเลิกจองทัวร์ 01

ผู้บริโภคที่ต้องการยกเลิกจองทัวร์ท่องเที่ยว จากเหตุขัดข้องในสถานการณ์โควิด-19 สามารถขอเงินคืนได้ตามสิทธิการจองทัวร์ของผู้บริโภค

           วันที่ 14 เมษายน 2565 นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจมีผู้บริโภคที่จองทัวร์ท่องเที่ยวไว้ แต่ด้วยความที่ช่วงนี้สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อสูงขึ้น บางคนอาจเป็นกลุ่มเสี่ยง ไม่แน่ใจว่าติดโควิดหรือไม่ หรือไม่สะดวกด้วยสาเหตุอื่นๆ ก็ตาม ผู้บริโภคที่จองทัวร์ไว้สามารถใช้สิทธิการจองทัวร์ของผู้บริโภคในการยกเลิกทัวร์ที่จองไว้ได้ ตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563 ในกรณีมีเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางได้เฉพาะตัว ให้นักท่องเที่ยวแจ้งขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องจ่ายเงินคืนในอัตรา ดังต่อไปนี้

           1. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 30 วัน ให้คืนในอัตราร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

           2. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน ให้คืนในอัตราร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ

           3. ถ้านักท่องเที่ยวแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อนน้อยกว่า 15 วัน ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ

           ในกรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้โฆษณาไว้ โดยไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายเงินค่าบริการคืนแก่นักท่องเที่ยวในอัตรา ร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ

หลักเกณฑ์การคืนเงิน ทัวร์ท่องเที่ยว เว็บ 01

           หากผู้บริโภคต้องการความช่วยเหลือในการขอรับเงินค่าบริการคืนจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว  สามารถติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โทรศัพท์ : 02-2483734-7 Line id : @ConsumerThai หรือร้องทุกข์ออนไลน์ที่ https://www.consumerthai.com/

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, โปรแกรมทัวร์, ทัวร์, จองทัวร์, ยกเลิกทัวร์

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน