ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

banner debttrain

HAIR CUT หนี้

ผู้เข้าชม >>{hits}1909{/hits}

ขอนำเสนอเป็นเรื่องของคุณปุง ชมยิ่ง  ที่เป็นหนี้ของธนาคารกรุงไทยประมาณ  60,000 บาท และได้รับหมายศาลซึ่งคุณปุงก็เป็นประชาชนอีกท่านหนึ่งที่ไม่มีความรู้ในด้านกฎหมายเมื่อได้รับหมายศาลแล้วก็ไมทราบว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร

 

ซึ่งเรื่องนี้ทางศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมีคำอธิบายให้ดังนี้  เมื่อมีหมายศาลมาถึงบ้านประการแรกให้ตรวจสอบรายละเอียดในหมายศาลว่าจะต้องฟ้องที่ศาลไหน กำหนดวันขึ้นศาลเมื่อไร ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับยอดหนี้ของคุณที่ทางเจ้าหนี้ยื่นฟ้องว่ามีมูลหนี้เท่าไหร่ เงินต้นเท่าไรยอดฟ้องบวกดอกเบี้ยเป็นเงินกี่บาท  ขั้นต่อมาก็ต้องตรวจสอบดูว่าทางเจ้าหนี้ฟ้องเกินอายุความหรือไม่ นั่นคือเป็นบัตรเครดิตมีอายุความ 2 ปี นับจากวันชำระหนี้ครั้งสุดท้าย และจะต้องพิจารณาว่าจะดำเนินการสู้คดีอย่างไรหรือจะทำการต่อรองกับทางเจ้าหนี้อย่างไร

หลังจากตรวจสอบรายละเอียดของหมายศาลแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ เลือกวิธีแก้ปัญหาอย่างไรต่อไป  เช่นในกรณีที่ต้องการระยะเวลาในการเก็บเงินก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้หรืออาจจะไปไกล่เกลี่ยในวันที่ศาลนัดโดยขอผ่อนชำระเป็นงวดและขอให้หยุดดอกเบี้ยในระหว่างการชำระหนี้และให้ทำบันทึกโจทก์- จำเลย ที่ศาล โดยระบุจำนวนงวดที่จะต้องชำระและการชำระเงินก็จะต้องจ่ายบัญชีเจ้าหนี้เท่านั้น

บางคนอาจสงสัยว่า คำให้การ คืออะไร ก็ขออธิบายในตอนนี้เลยว่า  เป็นการทำข้อมูลแก้ต่างเพื่อแสดงรายละเอียดหักล้างหรือยกข้อต่อสู้ เพื่อหักล้างตามที่เจ้าหนี้ยื่นฟ้องมานั่นเอง โดยอาจจะให้ทนายยื่นคำให้การต่อสู้ในศาล / หรือผู้ร้องสามารถเขียนเป็นถ้อยคำข้อเท็จจริง

ในขั้นตอนสุดท้าย  เพราะคุณจะสามารถยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไปอีกประมาณ 6 เดือน- 1 ปี  เพื่อจะได้มีระยะเวลาในการเก็บเงิน คุณสามารถเจรจากับทางเจ้าหนี้ได้เพื่อปิดบัญชีหนี้ก่อนขึ้นศาลได้ กรณีที่คุณมีเงินก้อนที่เก็บไว้เมื่อคุณหยุดชำระหนี้  หากคุณสามารถนำเงินก้อนมาปิดได้ก็ควรทำ  ซึ่งในกรณีนี้เราเรียกว่า  HAIR  CUT   แต่ก็ต้องให้ทางเจ้าหนี้ออกจดหมายยืนยันการปรับลดยอดหนี้และระบุวันที่ชำระหนี้ หลังจากนั้นก็ให้ทางธนาคารออกหนังสือยืนยันยอดหนี้และระบุวันที่ชำระหนี้  หลังจากนั้นก็ให้ธนาคารออกหนังสือยืนยันยอดหนี้ให้เป็น ศูนย์  แต่จะต้องได้รับจดหมายยืนยันการปรับลดยอดหนี้ก่อนที่จะชำระหนี้  ถ้าไม่มีใบปรับลดยอดหนี้ห้ามชำระหรือโอนเงินเข้าไปเป็นอันขาด

สุดท้ายนี้ผู้เขียนหวังว่าผู้ที่อ่านและไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ไม่มากก็น้อย เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมื่อมีหมายศาลมาถึงบ้านคุณ

พิมพ์ อีเมล