เสนอแก้ไขกฎหมายเกษตรพันธสัญญา

580810 checken
สปช.เศษฐกิจฯเสนอออกกฎหมาย เกษตรพันธสัญญา เพื่อคุ้มครองดูแลเกษตรกรไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากบริษัทเอกชนในการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชเศรษฐกิจขายส่งให้เอกชน (ที่มาภาพประกอบ: สำนักข่าวไทย)

6 ส.ค. 2558 สำนักข่าวไทยเสนอรายงานมีเนื้อหาว่าจากบทเรียนบริษัทเอกชนขนาดใหญ่หลายราย ได้ทำสัญญาร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เป็นเครือข่ายเลี้ยงปลา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ส่งขายให้กับบริษัทเอกชน โดยพร้อมจัดหาจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เมล็ดพันธ์ให้กับเกษตรกรลูกข่าย แต่เมื่อเกิดปัญหาข้อพิพาท เกิดเหตุภัยพิบัติ เกษตรกรมักจะถูกเอาเปรียบเพราะไม่รู้เรื่องกฎหมาย เช่น บางครั้งบอกเกษตรกรให้เอาน้ำรดไก่ก่อนเข้าโรงเชือด เพื่อไม่ให้ไก่ตกใจเวลาเข้าโรงเชือด แต่กลับมาหักน้ำหนักไก่จากความชื้นไก่จากเกษตรกร

เอกชนบางงรายแอบทำธุรกรรมปล่อยกู้ให้เครือข่ายกษตรกร อ้างว่าแบงก์ไม่ปล่อยกู้ให้ จึงให้นำที่ดิน ทรัพย์สินมาเป็นหลักประกัน เพื่อชำระเงินค่าเมล็ดพันธุ์ ยาปราบศัตรูพืช จากนั้นจะคิดดอกเบี้ยปรับจากเกษตรกรร้อยละ 20-30 ต่อเดือน นับว่าเป็นความผิด เพราะคิดดอกเบี้ยเกินกฎหมายกำหนด คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจฯ สปช. จึงเสนอยกร่างกฎหมายเกษตรำพันธะสัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นทั้งเกษตรกรและบริษัทเอกชน เนื่องจากการทำเกษตรในรูปแบบฟาร์มเริ่มได้รับความนิยมขยายในวงกว้างมากขึ้น ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม โดยมีสัญญาต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำสัญญาทั้งเอกชนและเกษตรกร และยังให้จดแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการ เพื่อแจ้งรายชื่อต่อคณะกรรมการตรวจสอบสัญญาเหมือนกับนายทะเบียนได้ตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัย

เพื่อให้การจัดหา จำหน่าย ส่งมอบพันธุ์พืช วัสดุอปกรณ์ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเปิดเผยลงในเว็บไซค์ให้สาธารณะชนรับทราบ และระะหว่างเกิดข้อพิพาทขัดแย้ง ห้ามเอกชนหยุดส่งพันธ์พืช อาหาร สินค้า หรือความช่วยเหลือแก่เกษตรกร หรือการมีพันธสัญญาโดยเกษตรกรรับความเสี่ยงเพียงผู้เดียว เพราะการจดแจ้งจะทำให้สถาบันการเงินรับรู้ประวัติลูกค้า หากละเมิดจนทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายถือว่าสัญญาดังกล่าวเป็นโมฆะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งภาคเอกชนและเกษตรกร เมื่อลงนามสัญญาร่วมกัน

>> คลิ๊กชมรายงานนี้จากสำนักข่าวไทย <<

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Website Security Test