ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค 7 ภาค เข้ายื่นหนังสือขอเป็นคณะผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’

89DCF083 21AA 4485 BB2D 04FEC05AC3A1

ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั้ง 7 ภูมิภาค เข้ายื่นหนังสือต่อนายทะเบียนกลาง ขอเป็นคณะผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’

       วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลาประมาณ 11.00 น. ตัวแทนเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคประชาชนทั้ง 7 ภูมิภาค ประกอบไปด้วย นางสาวสารี อ๋องสมหวัง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา นางสาวจุฑา สังฃชาติ สมาคมผู้บริโภคสงขลา นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น นางสาวชลดา บุญเกษม ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดอยุธยา นางสาวสุภาวดี วิเวก สมาคมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคภาคตะวันออก และนางสาวบุญยืน ศิริธรรม สมาคมผู้บริโภคภาคตะวันตก ที่ได้รับมอบอำนาจจากองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ จำนวน 299 องค์กร ได้เดินทางมาที่สำนักงานปลัดสำนักนายก เพื่อยื่นหนังสือขอเป็นคณะผู้เริ่มก่อการ* ในการจัดตั้ง ‘สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย’ ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อนายทะเบียนกลาง* โดยมีการรวบรวมรายชื่อองค์กรที่ได้จดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 จำนวน 299 องค์กรมาเป็นหลักฐานในการยื่นด้วย อีกทั้งในการยื่นหนังสือนี้ นายสรศักดิ์ ระดาร์เขตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมายระเบียบกลาง สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนมารับหนังสือ

สภาองค์กรของผู้บริโภคที่กำลังจะเกิดขึ้น มีหลายเรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคและสภาฯ จะสามารถช่วยเหลือผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะในตอนนี้ที่มีปัญหาเรื่องผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการโดนเอารัดเอาเปรียบ ปัญหาเรื่องสินค้าและบริการไม่ตรงตามที่โฆษณา หรือปัญหาเรื่องการร้องเรียน การใช้สิทธิของตัวเอง ที่ผู้บริโภคหลายรายจะต้องไปร้องเรียนถึง 10 หน่วยงาน แต่สุดท้ายอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือ เป็นต้น

สภาองค์กรของผู้บริโภคเปรียบเสมือนเพื่อน ที่สามารถเป็นที่พึ่ง ช่วยเหลือผู้บริโภคได้ ช่วยไกล่เกลี่ยให้ได้หากเกิดปัญหาขึ้น และสามารถช่วยฟ้องคดีแทนได้ อีกทั้งยังมีความเป็นอิสระที่จะอยู่เคียงข้างผู้บริโภค และที่สำคัญสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากในแต่ละปีสภาฯ จะต้องการรายงานปัญหาให้กับผู้บริโภค รัฐบาล และรัฐสภาตามข้อบัญญัติในกฎหมายไว้นั่นเอง7 สงพงได 01

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนกลุ่มคนและองค์กรผู้บริโภคที่ทำงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมาไม่น้อยกว่า 2 ปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และมีความเป็นอิสระ ไม่ถูกจัดตั้งโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือพรรคการเมือง ไปจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคขององค์กรตัวเองตามสถานที่ที่กำหนดในเฟซบุ๊กเพจ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมกันจัดตั้ง สภาองค์กรผู้บริโภค ประเทศไทย ที่มีความเป็นเอกภาพ เข้มแข็ง มีพลัง และเป็นสภาของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

..............

*ผู้เริ่มก่อการ หมายถึง ผู้ที่ริเริ่มรวบรวมองค์กรผู้บริโภคในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคให้ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบองค์กรและรวมตัวกันไปยื่นคำขอจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคต่อนายทะเบียน

*นายทะเบียนกลาง หมายถึง ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

Tags: องค์กรผู้บริโภค , สภาองค์กรผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล