รู้จัก “องค์กรผู้บริโภค” ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

 info 040619 gettoknow 5

          หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พระราชบัญญัติ การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562’ ขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นั้น คลิกอ่านได้ ที่นี่

          วันนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จึงอยากชวนมารู้จักกับ “องค์กรผู้บริโภค” ผ่านชุดข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น

          1. องค์กรของผู้บริโภค คืออะไร

          2. องค์กรผู้บริโภคแบบใด ที่มีสิทธิจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

          และ 3. ขั้นตอนการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค

info 040619 gettoknow 2
info 040619 gettoknow 3
info 040619 gettoknow 4

Tags: องค์กรผู้บริโภค , สภาองค์กรของผู้บริโภค

พิมพ์ อีเมล