ความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างองค์กรผู้บริโภค-คณะนิติศาสตร์ มข.และ สคบ.

EN001

วันนี้วันอังคาร ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐น. ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการประชุมว่าด้วยแผนงานกิจกรรม ความร่วมมือการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ,คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น มีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมทั้งอาจารย์และสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น โดย อ.จิระนันท์ พากเพียร อุปนายกสมาคมและนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ ผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้

บันทึกความร่วมมือดังกล่าวมีการลงนามกันเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง สคบ.กับคณะนิติศาสตร์ มข. โดยมีภารกิจของ สคบ. ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบธุรกิจ สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพลู คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่าการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือนี้ต้องมีเครือข่ายภาคประชาชนโดยสมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่นเป็นภาคีหนึ่งเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒. เพื่อให้การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคไปสู่นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีกรอบแนวทางความร่วมมือ คือ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ,ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค , สร้างและพัฒนาชมรมเครือข่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทางด้านนายปฏิวัติ เฉลิมชาติ กล่าวว่าวันนี้ทางสมาคมฯ ร่วมเป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคกับคณะนิติศาสตร์และ สคบ. มีแผนงานที่จะเข้ามาสนับสนุนงานเช่น การจัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภค การรับเรื่องร้องเรียน ให้นักศึกษานำกรณีร้องเรียนของตนมาเป็นกรณีศึกษาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การจัดทำข้อเสนอแนะทางระดับนโยบาย มีแผนงานที่จะให้นักศึกษาดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๒ และนำเสนอในช่วงเดือน ๑๘-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นช่วงเดือนวันคุ้มครองผู้บริโภคสากล (๑๕ มีนาคม) , การผนวกเนื้อหาการคุ้มครองผู้บริโภคเข้ากับรายวิชา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นวิชาเลือก ,การรับนักศึกษา มาฝึกงานที่สมาคมฯ เป็นกิจกรรมที่ช่วยกันระดมความเห็นและจะดำเนินการในช่วงเปิดการศึกษาที่จะถึงนี้

 

EN001   EN003

Tags: เครือข่ายผู้บริโภคภาคอีสาน

พิมพ์ อีเมล

99 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more