ผู้บริโภค เฮ ‘ศาลปกครองสูงสุด’ ยกฟ้องคดี ‘สมาคม รพ.เอกชน-พวก ร้องเพิกถอน ประกาศให้ “ยา-ค่ารักษา” เป็นสินค้าควบคุม

กราฟิก รพ.เอกชน

ผู้บริโภค เฮ ‘ศาลปกครองสูงสุด’ พิพากษายกฟ้องคดี ‘สมาคมโรงพยาบาลเอกชน-พวก’ ขอเพิกถอน

ประกาศ‘กกร.’ กรณีประกาศให้ ‘ยา-เวชภัณฑ์-ค่ารักษาพยาบาล-บริการทางการแพทย์’ เป็นสินค้าควบคุม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคชี้พลังผู้บริโภคสร้างความเปลี่ยนแปลง

เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

จากการที่วานนี้ (14 มิ.ย.) ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายกฟ้องคดีที่ สมาคมโรงพยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง ร่วมกันฟ้องคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รมว.พณ.) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-4 ยื่นฟ้องขอเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ที่กำหนดให้ยารักษาโรคและเวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นสินค้าควบคุม และกำหนดให้บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรคเป็นบริการควบคุม นั้น

วันนี้ (15 มิ.ย.) นางสาวกชนุช แสงแถลง ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่วันนี้ศาล พิพากษายกฟ้อง คดี ‘สมาคมโรงพยาบาลเอกชน-พวก’ ขอเพิกถอนประกาศ ‘กกร.’ กรณีประกาศให้‘ยา-เวชภัณฑ์-ค่ารักษาพยาบาล-บริการทางการแพทย์’ เป็นสินค้าควบคุม ซึ่งคดีนี้เราต่อสู้มาร่วม 4 ปี ตั้งแต่ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 – 2565 ซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน แต่ก็แสดงให้เห็นว่าพลังของผู้บริโภคนั้นมีความหมาย สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลง   โดยคำวินิจฉัยของศาลนั้น ให้ความสำคัญกับความเดือดร้อนของประชาชนได้รับผลกระทบจากค่ารักษาพยาบาลแพง และเมื่อมีการร้องเรียนไปที่หน่วยงานรัฐ   ซึ่งรัฐมีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงมูลนิธิฯในฐานะตัวแทนภาคประชานหลายครั้ง พบว่ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปกำกับดูแลควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้เป็นธรรมได้ ศาลจึงวินิจฉัยว่า การออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 เรื่อง การกำหนดราคาสินค้าและบริการควบคุม ลงวันที่ 22 ม.ค.2562 โดยข้อ 3 (13) (14) และ (50) กำหนดให้ยารักษาโรค เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรครวมทั้งบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค เป็นสินค้าและบริการควบคุม จึงเป็นการทำหน้าที่ที่สมเหตุสมผล ต่อไปนี้เราวางแผนเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อ ในเรื่องโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม ราคาเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมทำอย่างไรให้ทุกฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกัน มีความเห็นชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนของผู้บริโภค ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพาย้อนไปดูเส้นทางการต่อสู้เรื่องนี้กันอีกครั้ง จากกรณีที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และผู้ประกอบการโรงพยาบาลเอกชน 41 แห่ง ยื่นฟ้อง คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.), รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมการค้าภายใน ต่อศาลปกครองสูงสุด และขอให้ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่อง การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม โดยเฉพาะการควมคุมราคายา เวชภัณฑ์ บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นๆ ของสถานพยาบาล รวมทั้งมีคำขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าวนั้น เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ในทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนผู้บริโภคทั่วประเทศร้องสอดร่วมเป็นผู้ถูกฟ้องกับกระทรวง( อ่านรายละเอียดต่อได้ที่ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นร้องสอดเพื่อร่วมเป็นผู้ถูกฟ้อง กรณี ‘รพ. เอกชน ฟ้องศาลปกครองสูงสุด ยกเลิกประกาศ กกร. คุมราคายา - ค่ารักษาพยาบาล’ พร้อมยืนยันว่าการยกเลิกประกาศฯ ส่งผลต่อผู้บริโภคจำนวนมาก https://www.consumerthai.org/consumers-news/consumers-news/food-and-drug/4350-620617_medical.html )จนกระทั่ง วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งอนุญาตให้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมเป็นผู้ถูกฟ้อง โดยให้เป็นผู้ร้องสอด เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า มพบ. เป็นตัวแทนของผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง จึงถือเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีการยกเลิกประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากนี้ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจะทำคำให้การ พยานหลักฐาน พร้อมด้วยสำเนาไปยื่นต่อศาลภายใน30 วัน (อ่านรายละเอียดต่อได้ที่ ผู้บริโภคเรียกร้อง สธ.ตรวจสอบค่ารักษา และ ก.พาณิชย์คุมค่ารักษาพยาบาล เรียกร้องไปแพทยสภาตั้งคณะทำงานตรวจสอบมาตรฐานค่าวิชาชีพแพทย์ และเรียกร้องไปยัง กระทรวงสาธารณสุขและ สนช. ออกมีกฎหมายตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค่ารักษาพยาบาลเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบสาธารณสุขแบบ one stop service https://www.consumerthai.org/consumers-news/medicalnews/4357-620628_medicalprice.html)

Tags: รพ.เอกชนหมดสิทธิ์ขึ้นราคา

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน