มพบ.นำร่องหลักสูตรเยาวชนเท่าทันทางการเงินในพื้นที่ กทม. เป็นโรงเรียนแรก

finfin 01

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 7 ภูมิภาค ได้เริ่มทดลองนำร่องหลักสูตรเยาวชนเท่าทันทางการเงิน ภายใต้โครงการเยาวชนเท่าทันทางการเงิน กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

         เมื่อวันที่ 29 - 30 ส.ค.63 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และทีมวิทยากรจาก เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค ได้นำหลักสูตรเยาวชนเท่าทันทางการเงิน ประกอบไปด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ สิทธิผู้บริโภค, ที่มาของรายได้, การวางแผนทางการเงิน, รู้ทันภัยการเงิน และหนี้ อบรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยใช้วิธีการสอนเป็นรูปแบบกิจกรรมการฝึกอบรม 2 วัน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาการผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อฝึกทักษะให้เกิดกระบวนการคิดและวิเคราะห์ ได้ทั้งความสนุกและความรู้

         เด็กหญิงลักษณ์ภัทร แซ่ตั้ง กล่าวว่า “จากการร่วมกิจกรรมนั้นได้รับความรู้หลายอย่าง ชอบเรื่องการสอนให้ออมเงิน การหารายได้ การลงทุน และสิทธิผู้บริโภค กิจกรรมที่นำมาสอนก็สนุกทำให้ไม่เบื่อ เป็นไปได้ก็อยากให้มีอยู่ในวิชาเรียนด้วย”

         โดยหลังจากนี้ จะเริ่มนำหลักสูตรดังกล่าวไปจัดการเรียนการสอนในอีก 30 โรงเรียนใน 7 ภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคตะวันตก, ภาคตะวันออก, ภาคอีสาน, ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร หากผู้บริโภคสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าวสามารถติดตามได้ที่ แฟนเพจโครงการฯ www.facebook.com/finfinconsumer และติดตามข่าวสารของโครงการฯ ผ่านอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ได้

finfin 02

finfin 03

finfin 04

finfin 05

finfin 06

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, โครงการเยาวชนเท่าทันทางการเงิน, financial literacy

พิมพ์ อีเมล