“สารี” ย้ำต้องแก้กฎหมายแพทยสภาให้มีคนนอก

saree571014001
สารีเสนอให้มีคนนอก   นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ ในกรรมการแพทสภา และผู้บริหารแพทยสภา ต้องไม่เป็นผู้บริหารหน่วยงานที่ขัดกับการคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน องค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ป่วย ในการออกนโยบาย

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโพสต์ผ่านเฟสบุ๊คชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องแก้ไขกฎหมายแพทยสภาให้มีคนนอก “ทำไมต้องแก้ไขกฎหมายแพทยสภาให้มีคนนอก”

สถานการณ์ปัญหา
- ความไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาตัดสินปัญหาด้านมาตรฐานการรักษาพยาบาลและจริยธรรมของแพทยสภา
- ความล่าช้าในการพิจารณาคดี ทำให้คดีหมดอายุความ
- ผู้ป่วย ญาติ สาธารณะขาดความไว้วางใจ ถูกสังคมตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินการของแพทยสภา
- ผู้ป่วยใช้การฟ้องร้องต่อศาลก่อนคำวินิจฉัยของแพทยสภา
- การไม่ร้องเรียนต่อแพทยสภา แต่ใช้ช่องทางของกระบวนการยุติธรรม
- ถูกมองว่า ทำหน้าที่ในฐานะแพทยสมาคมมากกว่าแพทยสภา
- การคุ้มครองสิทธิแพทย์มากกว่าผู้ป่วยหรือประชาชน เช่น กรณีการออกประกาศสิทธิแพทย์ การผลักดันการออกพระราชกฤษฎีกาตามพ.ร.บ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
- การคัดค้านการออกกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายทั้งที่มีเป้าหมายสำคัญคือลดการ ฟ้องร้องแพทย์โดยมีการจ่ายเงินเพื่อรับผิดแทนแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพ
- การสนับสนุนให้เพิ่มความขัดแย้งระหว่างแพทย์และคนไข้ เช่น มาตรการสนับสนุนด้านการดำเนินคดีกับผู้บริโภค
- กดดันกระบวนการยุติธรรม เช่น การทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ การจัดประชุมร่วมกับผู้พิพากษา อัยการจังหวัด เป็นต้น
- ความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อสาธารณะ เช่น การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องกับสมาชิก เช่น การใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ(CL)

นอกจากนี้ยังยกตัวอย่าง ผู้บริโภค/ผู้ป่วยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการวินิจฉัยข้อร้องเรียนเรื่องมาตรฐานการรักษาและจริยธรรมจากแพทยสภา ในหลายกรณีเช่น - ดอกรัก เพชรประเสริฐ กรณีแพ้ยาจนตาบอด - ศิริมาศ คงจันทร์ กรณีแม่เสียชีวิตจากการรักษา - ศิริพร นุรารักษ์ - ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา กรณีได้ความเสียหายจากแพทย์ทำคลอด ทำให้ลูกชายพิการ  ฯลฯ

ภารกิจของแพทยสภาที่แตกต่างจากแพทยสมาคม
- คุ้มครองผลประโยชน์ประชาชนมากกว่าผลประโยชน์วิชาชีพ
- สร้างความมั่นใจเกิดความโปร่งใส มีธรรมาภิบาลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับการยอมรับจากประชาชนเพิ่มขึ้น
- ความคืบหน้าและความตื่นตัวของเรื่องนี้ในต่างประเทศที่ เช่น คณะกรรมการแพทยสภามีองค์ประกอบจากบุคคลภายนอกในหลาย ๆ ประเทศ และพบว่า สามารถลดความขัดแย้ง ได้รับการยอมรับ มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือจากประชาชนและผู้บริโภค

หลายประเทศมีบุคคลภายนอกในคณะกรรมการแพทยสภา เช่น
- ประเทศอังกฤษมีบุคคลภายนอกหรือ layman มากถึง 50%
- ออสเตรเลีย มีอาจารย์สาขาอื่นที่ไม่ใช่แพทย์จำนวน 4 คน จากกรรมการทั้งหมด 7 คน
- สิงคโปร์ มีคนนอกเกือบ 50% จำนวน 9 คน จาก19 คน
- อินโดนีเซีย มีตัวแทนองค์กรผู้บริโภคจำนวน 3 คนจาก 17 คน
- ฮ่องกง จำนวน 4 คน จาก 28 คน
- มาลาวี จำนวน 2-3 คน จาก14 คน
- นิวซีแลนด์ จำนวน 3 คน จาก11 คน
- แคนาดา จำนวน 3 คน จาก 48 คน
- ไอซ์แลนด์ จำนวน 4 คน จาก 24 คนเป็นต้น


ข้อเสนอในการแก้ไข พรบ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
●แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการแพทยสภา ให้มีบุคคลภายนอก นักวิชาการ องค์กรผู้บริโภค ที่ไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส การยอมรับของประชาชน และความเป็นธรรมในการดำเนินการของแพทยสภาที่มีภารกิจในการคุ้มครองประโยชน์ ของประชาชนเป็นหลัก

●กำหนดให้นายกแพทยสภา อุปนายกแพทยสภา เลขาธิการ และรองเลขาธิการ ต้องไม่เป็นผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และการดำเนินการ ที่อาจขัดแย้งต่อการทำหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนตามวัตถุประสงค์ ของแพทยสภา

●การเพิ่มเติมการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน องค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ป่วย ในการออกนโยบาย มาตรการ ประกาศ ข้อบังคับที่มีผลกระทบต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนตาม พรบ.นี้

ประชาชนสามารถร่วมลงชื่อได้ที่นี่

Tags: แพทยสภา

พิมพ์ อีเมล

97 views
ศูนย์สิทธิผู้บริโภคเขตบางแค พบสส.พรรคก้าวไกลชวนร่วมคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียว ข่า...

Read more