บุญยืน เตือน สำนักปลัดฯ อย่ารับจดแจ้งองค์กรผู้บริโภคฯ มั่ว

pic 09.08.2019 openallorgdata resize

นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค เตือน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่ารับสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภคมั่ว พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลองค์กรทั้งหมด หวั่นแอบแฝงอุ้มรัฐและผู้ประกอบการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

          ตามที่มีการเปิดรับจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 และสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรผู้บริโภคเพียงบางส่วนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ได้ยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค ผ่านช่องทางเว็บไซต์สำนักงานกิจการองค์กรของผู้บริโภคเท่านั้น

          นางสาวบุญยืน ศิริธรรม นายกสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค กล่าวว่า จากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สมาคมฯ เห็นว่ามีการเปิดเผยข้อมูล ชื่อองค์กร ผู้ยื่นคำขอ เลขที่คำขอ วันที่แจ้งคำขอ เท่านั้น โดยข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า องค์กรที่มาจดแจ้งเป็นองค์กรผู้บริโภคที่มีอยู่จริงหรือไม่ มีใครเป็นแกนนำสำนักงานที่ตั้งอยู่สถานที่ใด และมีผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นที่ประจักษ์มาแล้วสองปีตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

          "ที่ต้องเฝ้าระวัง คือ มีหลายองค์กรที่มีชื่อแสดงที่ตั้งอยู่ต่างภูมิภาค แต่ใช้บุคคลคนเดียวกันมาดำเนินการยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค คนเดียวรับมอบอำนาจยื่นจดถึง 30 กว่าองค์กร (ภาพตามแนบ) ซึ่งเป็นความผิดปกติที่ต้องมีการตรวจสอบ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ขององค์กรผู้บริโภคและป้องกันองค์กรที่ไม่ได้ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมาดำเนินการแอบอ้างเพื่อรวมตัวจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค" นางสาวบุญยืนกล่าวpic 09.08.2019 openallorgdata rezise

          นางสาวบุญยืน กล่าวอีกว่า สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคจึงต้องการให้สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยข้อมูลองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลพื้นฐานองค์กร สถานที่ตั้ง และผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศที่ได้ยื่นจดแจ้งสถานะองค์กรผู้บริโภคต่อนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

          “สมาคมสหพันธ์ฯ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้องค์กรผู้บริโภคที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภค เพื่อรวมตัวกันจัดตั้งสภาฯ และจากการทำงานเกี่ยวกับผู้บริโภคมากว่า 20 ปี ทำให้ทราบว่าองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการรับรองความเป็นองค์กรผู้บริโภคจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขณะนี้ มีประมาณ 200 กว่าองค์กร แต่ในตอนนี้กลับมีองค์กรที่ไม่เคยได้ยิน ไม่รู้จักมาขึ้นทะเบียนเป็นจำนวนมาก จึงเกิดความกังวลว่าอาจจะเป็นองค์กรที่ไม่ได้ทำงานคุ้มครองผู้บริโภคมาแอบอ้าง ดังนั้น จึงต้องการให้สำนักปลัดฯ มีการเปิดเผยข้อมูลองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศให้เป็นปัจจุบัน และขอทราบข้อมูลองค์กร สถานที่ตั้ง และผลงานการคุ้มครองผู้บริโภคจากองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ เพราะหากมีขบวนการแอบอ้างความเป็นองค์กรผู้บริโภคจริง เกรงว่า ในอนาคต สภาองค์กรผู้บริโภคที่จะมีขึ้นจะไม่สามารถเป็นปากเป็นเสียงเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคได้แต่กลับจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้ประกอบการหรือหน่วยราชการเพื่อสนับสนุนการละเมิดสิทธิผู้บริโภคต่อไป” ประธานสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคย้ำ

          ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลข่าวสารราชการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบสถานะองค์กรผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562

………………………….

ติดต่อประสานงาน : 
นายโสภณ  หนูรัตน์ โทร. 02-248-3737 ต่อ 121
นางสาวแววดาว  เขียวเกษม โทร. 089-771-3656, 02-248-3737 ต่อ 122

Tags: สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค, สภาองค์กรผู้บริโภค, ยื่นจดแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค, สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

พิมพ์ อีเมล