ผู้บริโภคอุ่นใจ กสทช.เตรียมคุมเข้มป้องกันดังฟังมือถือ

it
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ ร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม


นายแพทย์ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้เล็งเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในทางโทรคมนาคมเป็นสิ่งที่สามารถ ประมวลผลเผยแพร่ถึงบุคคลจำนวนมากได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ซึ่งอาจกระทบต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพในการสื่อสารระหว่างกัน โดยกฎหมายฉบับนี้จะเน้นการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล สิทธิความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารเป็นหลัก เช่น หมวด 4 หน้าที่ผู้รับใบอนุญาต ในข้อ 15 ผู้รับใบอนุญาตจะต้องจัดให้มีระบบป้องกันการดักฟัง ตรวจ กักสัญญาณ หรือเปิดเผยสิ่งสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมที่บุคคลติดต่อถึงกันไม่ว่าจะ เป็นรูปแบบใดเว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน


ด้านผู้รับใบอนุญาตต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมในช่วง เวลา 3 เดือนสุดท้ายของการใช้บริการนับถัดจากวันที่ใช้บริการในปัจจุบัน แต่หากมีกรณีผู้ใช้บริการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการโทรคมนาคมที่จำเป็น ต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการใช้บริการ ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปจนกว่าการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนจะแล้วเสร็จ โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่รับเป็นเรื่องร้องเรียน


ทั้งนี้ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้รับใบอนุญาตครอบ ครองให้แก่ กสทช.เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมตาม กฎหมายของ กสทช.
นอกจากการเปิดรับฟังความเห็นวันนี้แล้ว สำนักงาน กสทช. ยังเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช.จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 2558รวมทั้งสามารถส่งความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์มาที่ tcp.service @nbtc.go.th โดยใส่ชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมฯ”


หลังจากสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น ขั้นตอนหลังจากนี้จะนำความคิดเห็นทั้งหมด เสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กทค.และ กสทช. เพื่อนำไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ต่อไป ประกาศฯดังกล่าวรองรับการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีอัตราการเติบโตอย่าง รวดเร็ว และสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลอีโคนามี รวมไปถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมได้อย่างทั่วถึง


อ้างอิงข้อมูลจาก นสพ.เดลินิวส์

พิมพ์ อีเมล