ปัญหาซื้อของออนไลน์ | ทำไมผู้บริโภคแก้ปัญหาเองไม่ได้

08092020 Online Shipping web

ปัญหาซื้อของออนไลน์ | ทำไมผู้บริโภคแก้ปัญหาเองไม่ได้

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

[รู้ไว้.. ใช้สิทธิ์] สมัครบริการออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ไปแล้วจะยกเลิกอย่างไร

 how to cancel fitness contract cover

ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการออกกำลังกายเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา พ.ศ. 2554 ข้อ 3 (4) ให้ผู้บริโภคมีสิทธิเลิกสัญญา ดังนี้ 


1)  อุปกรณ์/พื้นที่ ไม่เพียงพอ
     • ผู้ประกอบธุรกิจไม่มีประเภทอุปกรณ์ออกกำลังกาย หรือบริการอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หรือประเภทอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดบกพร่อง หรือให้บริการได้ไม่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนสมาชิกและพื้นที่ออกกำลังกาย โดยผู้ประกอบธุรกิจไม่จัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายหรือบริการนั้นๆ ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่ามาทดแทนได้ ภายใน 7 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง

2)  มีใบรับรองแพทย์ไม่ให้ออกกำลังกาย
     • มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากแพทย์ยืนยันว่าการใช้บริการออกกำลังกายต่อไปอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือสภาพร่างกายหรือจิตใจผิดปกติ

3) ได้รับบาดเจ็บจากฟิตเนส
     • ได้รับการบาดเจ็บเนื่องจากผู้ฝึกสอนของผู้ประกอบธุรกิจไม่มีความรู้ความชำนาญ หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายที่ไม่มีคำเตือนว่าชำรุดบกพร่อง

     หากผู้บริโภคต้องการยกเลิกสัญญาแต่ไม่เข้าเงื่อนไข 3 ข้อ ข้างต้น ผู้บริโภคยังสามารถทำหนังสือแสดงเจตนา แต่จะต้องมีเหตุในการยกเลิกอย่างอื่น การยกเลิกสัญญาโดยที่ไม่มีเหตุว่าอีกฝ่ายผิดสัญญาอย่างไร จะต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายด้วยจึงจะสามารถยกเลิกสัญญาได้

     เมื่อยกเลิกสัญญาแล้ว ผู้ให้บริการจะต้องคืนเงินให้ผู้บริโภค ตามจำนวนเงินที่เหลือและยังไม่ได้ใช้บริการ ภายใน 30 วันนับแต่วันเลิกสัญญา (หากผู้ประกอบการไม่คืนเงินภายใน 30 วัน ผู้บริโภคมีสิทธิเรียกเบี้ยปรับในอัตราเดียวกับที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดให้ผู้บริโภคชำระกรณีผู้บริโภคผิดนัด ถ้าไม่ได้กำหนดให้คิดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี) กรณีจ่ายด้วยบัตรเครดิต ผู้ประกอบการจะต้องแจ้งระงับการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุด
     
     " การเลิกสัญญาผู้บริโภคควรบอกกล่าวยกเลิกสัญญาให้เป็นลายลักษณ์อักษร "


ขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
โทร. 02 248 3737 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

พิมพ์ อีเมล

‘กลุ่มมหากาพย์ที่นอนยางพารา’ ร้อง ปปง. - ปคบ. เร่งตรวจสอบเพจหลอกขายที่นอน

news pic 19062020 latexmattress 1 01 web

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ ‘กลุ่มมหากาพย์ที่นอนยางพารา’ เข้าร้อง ปปง. - ปคบ. เร่งตรวจสอบเพจขายที่นอน ชี้เพจขายที่นอนเข้าข่ายหลอกลวง หลังมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนที่มูลนิธิฯ กว่า 400 ราย

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน