ครม. เดินหน้า ส่งกฎหมายองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคให้วุฒิสภาพิจารณาแล้ว

ผู้บริโภครอลุ้นอีกเฮือก ร่างกฎหมายองค์การอิสระเพื่อผู้บริโภค ใกล้คลอดเต็มที หลัง ครม.ยิ่งลักษณ์ เห็นชอบส่งร่างกฎหมายให้รัฐสภาเดินหน้าพิจารณากฎหมายต่อไป

30 ก.ย.2554 นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า เมื่อมวันที่ 28 ก.ย. 54 ที่ผ่านมานางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือถึงประธานรัฐสภา แจ้งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติที่ค้างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และได้ลงมติให้ร้องขอต่อรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรวมทั้งสิ้น ๒๕ ฉบับ โดยในจำนวนนั้นมี ร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ......... และกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อหมื่นรายชื่อรวมอยู่ด้วย 9 ฉบับ

“ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 153 เมื่อ ครม. มีมติเห็นชอบและร้องขอรัฐสภาให้พิจารณาร่างกฎหมายภายใน 60 วันนับแต่วันเรียกประชุมรัฐสภาครั้งแรกหลังการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว รัฐสภาจึงสามารถพิจารณากฎหมายต่อไปได้               ซึ่งร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเครือข่ายผู้บริโภคได้รวบรวมประชาชน 11,230 รายชื่อในการเสนอกฎหมาย ฉบับนี้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก่อนการยุบสภาฯขณะนี้ยังค้างอยู่ที่ขั้นการพิจารณากฎหมายของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ก่อนที่จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบแล้วจึงจะส่งคืนให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายใน 20 วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง พ.ร.บ.นั้นจากรัฐสภา เพื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมาภิไธย และเมื่อประกาศในราชกิจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับเป็นกฎหมายได้” นางสาวสารีกล่าว

ทั้งนี้ ร่างกฎหมายของประชาชน ที่ครม.มีมติร้องขอต่อรัฐสภาพเพื่อให้เห็นชอบพิจารณา ทั้ง 9 ฉบับประกอบด้วย 1)ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.  2)ร่าง พ.ร.บ. องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 3) ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. 4)ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. ..5) ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยวิชาชีพการสาธารณสุข 6) ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 7)ร่าง พ.ร.บ. บำนาญประชาชน พ.ศ. .... 8) ร่าง พ.ร.บ. กองทุนผู้ประสบภัยจากรถ 9) ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. ....

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน