ผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือ สสจ.เดินเรื่ององค์การอิสระฯ

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จังหวัดลำพูน เข้ายื่นหนังสือเร่งรัดการพิจารณา(ร่าง)พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....แก่ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำพูน ผู้บริโภค จังหวัดลำพูน ยื่นหนังสือ สสจ.เดินเรื่ององค์การอิสระฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 10.30 น.   ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำพูน ทางผู้แทนจากศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค จ.ลำพูน ประกอบด้วย ศูนย์ประสานงาน แรงงานนอกระบบจ.ลำพูน  นำโดย นายจำรัส ดวงเกิด ประธานศูนย์ประสานงานฯ นางอรพินธ์ มะโนใจ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานฯ และผู้แทนจากศูนย์ประสานงาน เครือข่ายผู้ติดเชื้อ จ.ลำพูน คือ นายธีรวัช โฮ่งสิทธิ์ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานฯ ได้เข้าพบเภสัชกรจิระ วิสาสวงศ์ เลขานุการศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.ลำพูน เพื่อยื่นหนังสือเร่งรัดการพิจารณา (ร่าง)พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... เนื่องในวันที่ 15 มีนาคมของทุกปีเป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล เพื่อให้ทางศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ จ.ลำพูน ดำเนินการประสานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลักดัน(ร่าง)พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.

นายจำรัส ดวงเกิด ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การยื่นหนังสือฯครั้งนี้ว่า “เนื่องในวันที่ 15 มีนาคมของทุกเป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล ทางผู้แทนจากศูนย์ประสานงานฯ จ.ลำพูน จึงขอแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ทางหน่วยงานภาครัฐร่วมผลักดัน (ร่าง)พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....เพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนใน จ.ลำพูน”

 

ทางด้าน เภสัชกรจิระ  วิสาสวงศ์ ได้กล่าวว่า “ทางศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคฯ จ.ลำพูน มีความยินดีที่จะรับเรื่องการผลักดัน (ร่าง)พระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ....ไปประสานงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ลำพูน ได้รับทราบ เพื่อดำเนินการส่งต่อในเรื่องนี้ ซึ่งตนเองเห็นว่าหาก พรบ.ฉบับนี้สามารถผลักดันได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้บริโภคทั้งประเทศ สำหรับตนเองรู้สึกชื่นชมเป็นอย่างมากที่เห็นผู้แทนจากศูนย์ประสานงานฯ จ.ลำพูน ได้เข้ามายื่นหนังสือฯต่อศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯจ.ลำพูนโดยตรง ทำให้แสดงให้เห็นถึงพลังการขับเคลื่อนของภาคประชาชนอย่างแท้จริง และตนเองจึงขอเป็นกำลังใจให้เครือข่ายประชาชนลุกขึ้นมาขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ต่อไป”

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน