ชุมนุม เรียกร้องรัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือและภาคี 17 จังหวัด ชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องรัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ เป็นอิสระ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคเหนือและภาคี 17 จังหวัด ชุมนุมที่หน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องรัฐบาลนำร่างพระราชบัญญัติองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่ เป็นอิสระ พ.ศ.............เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 61 อันจะเป็นการยกระดับระบบคุ้มครองผู้บริโภคไทย ให้ทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้า แก้ปัญหาผู้บริโภคที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้เท่าทัน และมีภูมิคุ้มกันจากกระแสการเปลี่ยนแปลงโลก กลไกตลาด การโฆษณาและการแสวงหากำไรอย่างไม่เป็นธรรม

 

โดยเรียกร้องต่อรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาและสาธารณชน ให้นำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาโดยด่วน เรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความจริงใจต่อนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งมีสาระสำคัญคือ นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการผูกขาด นโยบายการพัฒนาสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยและนโยบาย ครัวไทย สู่ครัวโลก นโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิต สังคมและสุขภาพ นโยบายส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย

ในการนี้นายสุรชัย จงรักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงมารับเรื่องและพร้อมจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอตามลำดับขั้นต่อไป

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน