เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลเร่งผลักดันกฎหมายเพื่อผู้บริโภค

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้เรียกร้องรัฐบาลชุดใหม่เร่งผลักดันกฎหมายเพื่อผู้บริโภค หลังเรียกร้องมากว่า 14 ปี

17 ส.ค.54 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ประกอบด้วยสมาคมผู้บริโภคสงขลา เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค5 จังหวัดโครงการบริโภคเพื่อชีวิต เครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุนชนตรัง   ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน14จังหวัดภาคใต้ โครงการบริโภคสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งออกกฎหมายเพื่อผู้บริโภคตามมาตรา 61 ให้เกิดขึ้นตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญภายในปีนี้   ซึ่งขณะนี้การเสนอกฎหมายได้มีการพิจารณาในชั้น กรรมมาธิการสมาชิกวุฒิสภาในรัฐบาลที่ผ่านมา

โดยด้านเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคนั้น  จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อการผลักดันกฎหมายประชาชนเช่นกัน นั่นคือจัดส่งไปรษณีย์แสดงข้อคิดเห็นเพื่อทวงถามและเรียกร้องให้มีการเร่งรัดนำ พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาในเร็ววัน รวมทั้งการเดินทางเข้าพบ ส.ส. และส.ว.ในพื้นที่ เพื่อทำความเข้าใจร่าง พ.ร.บ.องค์การอิสระฯ และให้การสนับสนุน และดำเนินการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายในระดับต่างๆ ทั้งระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับชาติ

อนึ่งการทำงานเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคของหลายหน่วยงานตามกลไกปกติที่มีอยู่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของผู้บริโภคได้อย่างเท่าทัน  อีกทั้งการบังคับใช้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับที่ไม่ก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งกฎหมายเดิมคือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ไม่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงปัจจุบันและอนาคต เช่น การเปิดการค้าเสรีทำให้สินค้าการเกษตรบางตัวทะลักเข้าประเทศโดยขาดมาตรการกำกับเรื่องความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ  พ.ร.บ.การค้าปลีกค้าส่ง ที่ส่งผลให้เกิดการผูกขาดทางการตลาดระบบการค้าอยู่ในมือกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่ม ร้านค้ารายย่อย เศรษฐกิจชุมชนในประเทศขาดอำนาจและพลังต่อรอง  ซึ่งพบว่าผู้บริโภคเป็นผู้ได้รับผลกระทบปลายทางตั้งแต่เรื่องค่าครองชีพการจับจ่ายใช้สอย การเลือกใช้สินค้า ความปลอดภัยในชีวิต ตลอดจนถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น

เป็นผลให้เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศร่วมกันผลักดัน พ.ร.บ.องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ในมาตรา 57 ต่อเนื่องมาจนรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2550 ในมาตรา 61 จนถึงปี 2554 เป็นระยะเวลาร่วม 14 ปี ซึ่ง พ.ร.บ .องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่ได้ร่วมกันเสนอทั้ง รัฐบาล ฝ่ายค้าน ภาคประชาชนรวม 7 ฉบับ ซึ่งขณะนี้การเสนอกฎหมายได้มีการพิจารณาในชั้น กรรมมาธิการสมาชิกวุฒิสภาในรัฐบาลที่ผ่านมานั่นเอง

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน