เตรียมออก กม.คุ้มครองเอกชนปลูกสมุนไพร กันถูกฉวยภูมิปัญญา

กรมแพทย์แผนไทยฯ เตรียมออกกฎกระทรวงคุ้มครองเอกชนปลูกสมุนไพร ป้องกันการถูกฉกฉวยภูมิปัญญา เจ้าของ-ผู้ครอบครองที่ดินถิ่นกำเนิดสมุนไพร หรือที่ใช้ปลูก ให้นำที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้ เพื่อรับการสนับสนุน

พญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ขณะนี้ทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ กำลังอยู่ในระหว่างการร่างกฎกระทรวงที่ตาม  พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542 โดยในมาตรา 64 ระบุว่า สนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพร เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่เป็นถิ่นกำเนิดของสมุนไพร หรือที่ดินที่จะใช้ปลูกสมุนไพรมีสิทธินำที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับ การสนับสนุนตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้

พญ.วิลาวัณย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ในประเด็นของมาตราที่ 65 ระบุว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 64 มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ หรือได้รับการสนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ซึ่งการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อคุ้มครองภาคเอกชนให้สามารถปลูกสมุนไพรไทย ได้ และเพื่อต้องการให้มีการอนุรักษ์สมุนไพร เพื่อจะได้ทราบว่ามีสมุนไพรไทยชนิดใดอยู่ที่ใดบ้าง จากนั้นจะต้องมีการประกันราคาของสมุนไพรแต่ละชนิดด้วย เนื่องจากสมุนไพรแต่ละชนิดจะมีราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละฤดูกาล และที่สำคัญ การออกกฎกระทรวงฉบับนี้ยังจะช่วยให้ปกป้องสมุนไพรถูกทำลายไปโดยเปล่า ประโยชน์ด้วย เนื่องจากจะทำให้คนเห็นคุณค่าของสมุนไพร และมีการปลูกกันอย่างมีระบบ เพราะในช่วงที่ผ่านมาสมุนไพรหลายชนิดโดนถอน โดนทำลายไปเพราะชาวบ้านในพื้นที่ไม่ทราบว่าเป็นสมุนไพร คิดว่าเป็นพวกวัชพืช จึงทำลายทิ้งไป

“หลังจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสร็จแล้วจะต้องเสนอต่อ รมว.สาธารณสุข เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่ ก่อนที่จะประกาศใช้ โดยในขณะนี้ได้มีการเริ่มนำร่องไปแล้ว 18 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูลสมุนไพรไทย และการแพทย์แผนไทยในแต่ละพื้นที่ แล้วนำมาจดแจ้งกับทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อ เป็นการป้องกันการสูญเสียภูมิปัญญาไทยในเรื่องของการรักษาโรคด้วย เมื่อมีการจดแจ้งกับทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ในแง่ของกฎหมายจะถือว่าเป็นการรับรองความเป็นเจ้าของของผู้ที่นำมาจดแจ้ง และจะสามารถป้องกันการถูกฉกฉวยภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยจากชาวต่างชาติได้”  พญ.วิลาวัณย์ กล่าว

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 มิถุนายน 2554

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน