บริการสุขภาพ

รัฐคืนสิทธิประกันสังคม ม.39 กว่า 9.3 แสนคน

580929 news spk
สำนักงานประกันสังคมเตรียมคืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวนกว่า 9.3 แสนคน ที่ลาออกจากการเป็นลูกจ้างไปแล้ว แต่ยังส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ให้ได้สิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง 6 กรณี รวม เจ็บป่วย และบำนาญชราภาพ

นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า การแก้ไข พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2537 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เพื่อคืนสิทธิ์ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่ลาอออกจากการเป็นลูกจ้าง แต่ยังส่งเงินสมทบต่อเดือนละ 432 บาท โดยผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องใน 6 กรณีคือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร เสียชีวิต และบำนาญชราภาพ ยกเว้นกรณีว่างงาน เนื่องจากไม่มีนายจ้างและขาดการส่งเงินสมทบ ซึ่งผู้ประกันตนที่ถูกตัดสิทธิไปก่อนหน้านี้มีรวมกว่า 9.3 แสนคน

โดยผู้ประกันตนสามารถไปยื่นคำร้องขอคืนสิทธิ์เป็นผู้ประกันตนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่มีการเรียกเก็บเงินย้อนหลัง แต่จะนับสิทธิบำนาญชราภาพต่อเนื่อง คาดว่าจะใช้เวลา 2 เดือน กฎหมายจะมีผลบังคับใช้และเริ่มคืนสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนได้

โดยหลังจากนี้ เมื่อกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ก่อนเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

พิมพ์ อีเมล