มพบ. ร่วมกับ อย. สุ่มตรวจเส้นขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวเส้นสด ยังพบสารกันบูดเกินมาตรฐาน

250662 Noodles 6 lil

มพบ. ร่วมกับ อย. สุ่มตรวจขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวเส้นสด พบเส้นขนมจีนใส่วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน 2 ยี่ห้อ พร้อมเผยขนมจีนส่วนใหญ่ไม่แสดงข้อมูลการใช้วัตถุกันเสียไว้บนฉลาก

          วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยผลทดสอบสารกันบูดในเส้นขนมจีนและก๋วยเตี๋ยวเส้นสด โดยนางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มพบ. ได้สุ่มเก็บตัวอย่างเส้นขนมจีนในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 31 ตัวอย่าง (เก็บต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3) เพื่อทดสอบวัตถุกันเสียประเภทกรดเบนโซอิก พบว่า มีขนมจีน 2 ยี่ห้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 6 คือ ยี่ห้อหมื่นบูรพา จากตลาดคลองเตย และ M&A บ้านขนมจีนปทุม จากตลาดสี่มุมเมือง มีปริมาณกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน

250662 Graphic Noodles 1

250662 Graphic Noodles 2

          ทั้งนี้ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นจากครั้งแรกที่ตรวจพบสารกันบูดเกิดมาตรฐาน 2 ยี่ห้อ จาก 12 ยี่ห้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 17 และในการทดสอบครั้งที่สองพบ 2 ยี่ห้อ จาก 17 ยี่ห้อ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 นอกจากนี้ จากการตรวจสอบการแสดงฉลาก พบว่า มีขนมจีนเพียง 4 ยี่ห้อ จาก 31 ยี่ห้อเท่านั้น ที่แสดงข้อมูลการใช้สารกันบูดไว้บนฉลาก อีกทั้งยังพบว่าขนมจีนบางยี่ห้อมีการแสดงข้อความบนฉลากว่า “ปราศจากสารกันบูด” “ปราศจากสิ่งเจือปน” หรือ “ไม่มีสารเจือปน” แต่ผลการทดสอบกลับพบว่ามีการใช้สารกันบูด ซึ่งถือว่าข้อมูลที่แจ้งบนฉลากเป็นเท็จ จึงอยากให้ทุกยี่ห้อแสดงข้อมูลการใช้สารกันบูดไว้บนฉลาก และต้องเป็นข้อมูลที่เป็นไปตามความจริงด้วย

250662 Noodles 4 lil

          “ขนมจีนจัดเป็นอาหารที่คนไทยนิยมทาน หากมีการใช้สารกันบูดเกินปริมาณที่กำหนดอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภค ดังนั้น การผลักดันให้ผู้ผลิตขนมจีนตื่นตัวผลิตขนมจีนที่มีคุณภาพและแสดงฉลากที่ถูกต้องนั้น ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึงผู้บริโภคสามารถใช้ข้อมูลบนฉลากในการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคขนมจีนได้ว่ายี่ห้อใดที่ใช้สารกันบูด หรือไม่ใช้สารกันบูดเลย” นางสาวสารีกล่าว

          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม และมีการเฝ้าระวังการใช้วัตถุกันเสียในเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสดมาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.) ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการติดตามเฝ้าระวังวัตถุกันเสียในเส้นขนมจีนมาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุด อย. ได้สุ่มตรวจเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสดในช่วงปี 2560 - 2562 พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานมีจำนวนลดลง โดยพบปริมาณวัตถุกันเสียกรดเบนโซอิกสูงสุดที่อนุญาตให้ใช้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กล่าวคือ ในปี 2560 พบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ส่วนในปี 2561 พบผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานทั้งหมด และในปี 2562 ได้มีการพัฒนาการใช้ชุดทดสอบอย่างง่าย (Test Kit) เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ส่วนผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดสดที่ไม่ผ่านมาตรฐานมีเพียงร้อยละ 1.43 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินคดีเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 3 ราย และอยู่ระหว่างการดำเนินคดี จำนวน 4 ราย

250662 Noodles 2 lil

          เลขาธิการ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่พบการใช้วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน และการแสดงฉลากไม่ถูกต้องของขนมจีนและเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดเส้นสดนั้น ทาง อย. ได้มีการประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจสอบสถานที่ผลิต พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ผลิตเพื่อให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งจะดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการแสดงฉลากที่ถูกต้อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

          อย่างไรก็ตาม การใช้วัตถุเจือปนอาหารเกินมาตรฐานดังกล่าว มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และหากตรวจพบว่ามีการใช้วัตถุกันเสียในปริมาณมากจนอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เข้าข่ายเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนกรณีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค อย. และมพบ. จะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง ณ สถานที่ผลิต และสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฉบับที่ 219 ผลทดสอบ “สารกันบูด” ในเส้นขนมจีน 

Tags: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, นิตยสารฉลาดซื้อ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน