banner trafic

มารู้จักฉลากอาหาร "ไฟจราจร"

trafic

เมื่อโรคอ้วนกลายเป็นปัญหาสุขภาพ ป 2534-2552 คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป  น้ําหนักเกินเพิ่มขึ้น 2 เทา (จาก 17.2% เปน 34.7%) และภาวะอวนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา (จาก 3.2% เปน 9.1%)  ส่วนหนึ่งมาจากการรับประทานขนมถุง และอาจฉลากโภชนาการไม่เข้าใจ  ชวนคุณมารู้จักฉลากไฟจราจร

banner signtrafic

Howto label1

Howto label2

Howto label3

 

Howto label4

Howto label6

Howto label7

Howto label8

Howto label9

Howto label10

Howto label11

 banner signtrafic

 

 

พิมพ์ อีเมล