zoczoc banner

อย่าล้มบัตรทอง และแก้ กม.หลักประกันโดยมิชอบ เครือข่ายผู้ป่วยฯวอน สธ.

590801 news2
วันนี้ (1 ส.ค. 59) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายผู้ป่วย Healthy Forum 17 เครือข่าย และเครือข่ายผู้บริโภค ได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาการสรรหาเลขาธิการ สปสช. และความความเป็นธรรมให้นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ

ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อวันวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 มีมติไม่รับรองให้ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อดีตรักษาการเลขาธิการ สปสช. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ด้วยคะแนนไม่รับรอง 14 ต่อรับรอง 13 คะแนน โดยมีบัตรลงคะแนน 1 ใบ ที่เป็นบัตรเสีย และเครือข่ายผู้ป่วยฯ เห็นว่า มติบอร์ด สปสช. มีปัญหาในทางกฎหกมาย และได้สร้างความเสียหายต่อการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทั่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน กรณีการล้มบัตรทองเปลี่ยนหลักการถ้วนหน้าเป็นสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผลักภาระให้ประชาชนต้องร่วมจ่าย

นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าวว่าตนเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นห่วงเรื่องของการดูแลระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเฉพาะระบบบัตรทองที่มีข่าวการเปลี่ยนหลักการถ้วนหน้าไปเป็นสงเคราะห์ผู้ยากไร้ และผลักภาระให้ประชาชนต้องร่วมจ่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะผู้ป่วยเรื้อรัง

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าไม่อยากให้ผู้มายื่นหนังสือ ตื่นตระหนกกับประเด็นดังกล่าว การสรรหาเลขาธิการ สปสช.นั้น อยู่ในกระบวนการของคณะกรรมการบอร์ด สปสช. อยู่แล้ว ซึ่งจะทำเป็นขั้นตอนโปร่งใส และเป็นธรรมทุกฝ่าย

“ประเด็นเรื่องการล้มบัตรทอง ไม่มีแน่นอนหากระบบยังคงอยู่ทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิม เห็นได้จากการที่งบประมาณที่ สปสช.ได้รับในปีนี้เพิ่มขึ้น 1.97 มากกว่าปีที่ผ่านมา งบค่าใช้จ่ายรายหัวเพิ่มขึ้นเป็นการร่วมกันทำงานของทุกส่วน และการแก้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพยังไม่มีแน่นอน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าว

ทั้งนี้ในการยื่นหนังสือในครั้งนี้ ทางเครือข่ายฯ มีข้อเสนอเพื่อเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแก้ไข คือ
1. แก้ไขปัญหาการสรรหาเลขาธิการ สปสช. โดยเร็ว ขอให้ท่านคืนความเป็นธรรมให้แก่ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ ที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการสรรหาสูงถึง 91 คะแนน ให้ทำหน้าที่เลขาธิการ สปสช. เพื่อสานต่อระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2. ขอให้ท่านรัฐมนตรียุติใช้อำนาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และลุแก่อำนาจ โดยใช้เสียงข้างมากในคณะกรรมการ เพื่อจงใจทำให้บัตรเสียกลายเป็นบัตรดี

3. ขอให้ท่านรัฐมนตรีควบคุมกำกับ กรรมการในบอร์ด สปสช. ที่เป็นตัวแทนวิชาชีพ ลดผลประโยชน์ส่วนตัวลง ให้กลับมาทำประโยชน์เพื่อประชาชนบ้าง งบประมาณในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติถูกจัดสรรเพื่อประชาชน ผู้ป่วยทราบดีว่าบุคลากรสาธารณสุข ทำงานหนัก ทางที่ดีที่สุดคือการปรับปรุงพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ไม่ใช่มองว่าสิทธิบัตรทองทำให้ผู้ป่วยมาใช้บริการมาก จนกลายเป็นภาระ เพราะบริการสาธารณสุขเป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายที่รัฐต้องจัดให้ประชาชนเป็นการลงทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน แต่กรรมการฝั่งวิชาชีพกลับมุ่งแต่จะหาวิธีการที่จะจำกัดไม่ให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงบริการที่จำเป็นเช่นนี้

พิมพ์ อีเมล