zoczoc banner

ผู้บริโภคเต็มขั้นต้องรู้ทันสื่อ

580922 media
ในยุคสื่อหลอมรวมอยู่ในสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวที่รองรับทั้งสื่อภาพ เสียง คลิป สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ที่ตื่นและหลับไปพร้อมกับใครหลายๆคน การใช้ชีวิตจึงต้องทันข้อมูลสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ตลอดจนต้องเท่าทันความเชื่อค่านิยมที่ส่งผ่านสื่ออย่างแนบเนียน อย่างเรื่องค่านิยมความสวย ที่ต้องผอม ขาว ผมยาว สูง หุ่นดีสมส่วน สร้างสื่อโฆษณาทำให้ความปกติของแต่ละคนกลายเป็นปมด้อยและกลายเป็นปัญหา และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ การรับข่าวสารและสื่อ เราจะต้องมี "สติและปัญญา" ไตร่ตรอง และใช้ข้อมูล เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

รู้ทันสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

info4 title 0
การดูสื่อโฆษณาอย่างเท่าทันจะทำให้เรารู้ตัวและแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เราดูนั้นเป็นเนื้อหารายการหรือโฆษณา  อย่างเพิ่งเชื่อในสิ่งที่โฆษณาบอกก็แล้วกัน

อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล