zoczoc banner

โกหกคำโตเรื่ององค์การอิสระ

590229 news1/>
จากกรณีที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รับปากในการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค ว่าจะตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษากฎหมายองค์การอิสระเพื่อการ คุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมานั้น จนขณะนี้ ยังไม่มีอะไรคืบหน้า อีกทั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ยังหลีกเลี่ยงไม่รับโทรศัพท์
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ ขอให้รัฐมนตรีดำเนินการตามที่ตกลงกับองค์กรผู้บริโภค พูดอย่างแต่ดำเนินการอีกอย่างไม่ได้ ขอให้จริงใจ จากเอกสารที่องค์กรผู้บริโภคมีเห็นได้ชัดว่ามีการโกหก ประชาชนผู้บริโภค ดังนี้

๑.รับปากว่าจะตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษารายละเอียดของกฎหมายองค์การอิสระฯ แต่ก็ไม่กระทำการใดๆ ในทางปฏิบัติ จนเวลาล่วงเลยมาเกือบ ๑ เดือน

๒.ชี้แจงว่าการประชุมหารือการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ที่ผ่านมาที่ไม่มีตัวแทนจากผู้บริโภคนั้น เป็นเพียงการขอความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ยังไม่ใช่การลงมติที่ประชุม ในขณะที่ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ม.ล.ปนัดดา มีหนังสือที่ นร ๐๔๐๕(ลต ๑)/๘๕๔ เรื่องรายงานผลการประชุมการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ เรื่องการปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภคและข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมีผลสรุปในส่วนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคว่า ที่ประชุมไม่เห็นด้วยในหลักการที่จะให้มีการตรา พ.ร.บ.นี้ พร้อมแนบรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ มาด้วย

จากการกระทำดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภค และประชาชน ทั้งที่ กฎหมายองค์การอิสระฯ นี้มีความสำคัญในการเป็นตัวแทนที่เป็นทางการ ในการรักษาผลประโยชน์ของผู้บริโภค รวมทั้งสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้บริโภครู้เท่าทัน มีข้อมูลในการปกป้องตนเอง และจะช่วยสนับสนุนหน่วยงานรัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วย

อย่างไรก็ดี คอบช. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ เห็นว่า หากไม่มีความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษารายละเอียดของกฎหมายองค์การอิสระฯ ภายใน ๑๕ วัน นับจากนี้ เครือข่ายผู้บริโภคทั่วประเทศ จะพิจารณาเคลื่อนไหวต่อไป
 

พิมพ์ อีเมล