7 เคล็ดลับ ขึ้นรถโดยสารปลอดภัย

580410 actioncar
ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง หลายคนมักใช้โอกาสนี้เดินทางไปท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ โดยเลือกการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เคล็ดลับง่ายๆ ที่ทุกคนทำได้

1. เลือกซื้อตั๋วโดยสารกับบริษัทที่เชื่อถือได้ มีชื่อบริษัทที่ช่องจำหน่ายตั๋วและตั๋วโดยสาร
2. ตรวจสอบข้อมูลตั๋วโดยสาร ข้อมูลการเดิน วันที่ ราคาตั๋ว ตำแหน่งที่นั่ง ประเภทของรถโดยสาร หากไม่ตรงให้รีบทักท้วงแก้ไขโดยทันที
3. เดินทางมาถึงสถานีขนส่ง ก่อนเวลารถออก 30 นาที
- ดูความพร้อมของรถโดยสารและป้องกัน "รถผี รถเถื่อน"
- ก่อนขึ้นรถตรวจสอบข้อมูลของรถโดยสาร ป้ายทะเบียนรถ จะต้องมีป้ายสีเหลือง ตัวอักษรสีดำ เลขตัวหน้าจะขึ้นต้นด้วยหมวดเลข 10-19 ตราสัญลักษณ์ข้างรถ เลขข้างรถ บ่งบอกถึงเส้นทางการเดินรถของผู้ประกอบการ ชื่อ-นามสกุล ของพนักงานขับรถ

4. ขึ้นรถในบริเวณสถานีขนส่งเท่านั้น เพื่อไม่เป็นเหยื่อ "รถผี รถเถื่อน"
5. หลังขึ้นรถให้มองหาอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัยหากไม่มีปรับ 50,000 บาท ค้อนทุบกระจก อุปกรณ์ดับเพลิง
6. ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง หากไม่คาดมีโทษปรับ 5,000 บาท
7. จำหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนให้ขึ้นใจ เช่น 1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1348 ศูนย์รับร้องเรียนขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ 1193 ตำรวจทางหลวง 1186 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 1166 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 02 629 1430 สภาทนายความ 02 248 3737 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

เชื่อว่าหากผู้โดยสารนำ 7 เคล็ดลับที่ไปใช้ การเดินทางของท่านในช่วงวันหยุดยาวจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัย หายห่วงแน่นอน.....

สิทธิของผู้โดยสารรถสาธารณะ 10 ประการ
1. ผู้โดยสารมีสิทธิร้องเรียน ฟ้องร้อง เพื่อให้ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแก้ไขปัญหา เยียวยา หรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น
2. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายจากการประกันภัย โดยไม่มีการประวิงเวลาหรือบังคับให้ประนีประนอมยอมความ
3. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายทั้งทางร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน และสิทธิอื่นๆ ที่ถูกละเมิด
4. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการชดใช้ความเสียหายด้วยหลักแห่งพฤติการณ์ และความร้ายแรงแห่งละเมิด
5. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของตนและของผู้อื่น
6. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ
7. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับการบริการจากรถโดยสารสาธารณะ และผู้ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
8. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่เกี่ยวกับบริการรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ถูกต้อง เป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจใช้บริการ
9. ผู้โดยสารมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในด้านสัญญา และราคาค่าบริการ
10. ผู้โดยสารมีอิสระในการเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม

พิมพ์ อีเมล