หยุดคอร์รัปชั่น หยุด “วิกฤตพลังงาน”

เอกสารบรรยาย หยุดคอร์รัปชั่น หยุด “วิกฤตพลังงาน”
ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน
เสวนาเรื่อง“วิกฤตไฟฟ้า วิกฤตพลังงาน เรื่องจริงหรืออิงมายา”
11 มีนาคม 2556   สำนักงานกลางนักเรียนคริสเตียน กทม.

พิมพ์ อีเมล