Black Ribbon

2017 15mach

บันทึกการจัดเวทีสภาผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร (ฉบับย่อ)

press 220260 web01

งบสมทบกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กทม. 160 ล้าน ถูกจัดสรรแล้ว! วอน กทม.เร่งเครื่องพิจารณาระเบียบ เครือข่ายภาคประชาชนคาดหวัง กองทุนฯ คลอดทันชาวกรุงฯ ใช้ปีหน้า

 

บันทึกการจัดเวทีสภาผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร  (ฉบับย่อ) 

 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.60 คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเวทีสภาผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “กองทุนสุขภาพท้องถิ่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร” และ “ทิศทางความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและประชาชนในการผลักดันกองทุนสุขภาพท้องถิ่น”  ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคกรุงเทพมหานครเข้าร่วม

จากความเคลื่อนไหวการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เครือข่ายผู้บริโภคได้ร่วมติดตามความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวมาโดยตลอด ซึ่งมีข้อขัดข้องด้านการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพในลักษณะการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่น จนเกิดการแก้ไขประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ในประกาศได้เพิ่มเติม องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้เข้าหลักเกณฑ์เพื่อที่จะสามารถสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ ด้วย

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติสนับสนุนรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ให้สำนักอนามัยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 ล้านบาท ตามหลักการสมทบเงินสนับสนุนกองทุนท้องถิ่น ร้อยละ 60 ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557

รูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับกรุงเทพมหานคร และระดับเขต จะมีสัดส่วนใดบ้างนั้น ยังไม่มีความชัดเจนใดๆ

ด้านเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคมีข้อเสนอเรื่องกระบวนการได้มาของคณะกรรมการกองทุนฯ ต้องโปร่งใสและมีการเปิดกว้างเข้าถึงทุกกลุ่มของภาคประชาสังคม และจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องการจัดตั้งกองทุนสุขภาพท้องถิ่นกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คลอดออกมาทันใช้ภายในปีงบประมาณ 2561 นี้

พิมพ์อีเมล

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci