ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

ผู้ปกครองนักเรียนอัสสัมชัญ โวยโดนเก็บค่าเล่าเรียนเพิ่ม แถมเด็กถูกย้ายไปเรียนไกลถึงถนนพระราม 2 สมุทรสาคร

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ) เหตุถูกโรงเรียนปรับค่าเล่าเรียนทั้งโรงเรียนและจะย้ายนักเรียนให้ไปเรียนไกลถึงถนนพระราม 2 จ.สมุทรสาครโดยไม่ถามความเห็นของผู้ปกครอง รมต. รับปากจะให้ความเป็นธรรม

วันนี้ (4 มกราคม 2554)ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และกรรมการสมาคมฯนำผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร้องขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการของผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ (ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ) ในกรณีดังต่อไปนี้

1.      การขึ้นค่าเล่าเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 6 สำหรับหลักสูตรภาคปกติโดยไม่ได้ปฎิบัติตามมติกรรมการสถานศึกษาที่ให้ขึ้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2553 เท่านั้น แต่กลับปรับขึ้นค่าเล่าเรียนกับนักเรียนทุกคนทั้งที่เข้ารับการศึกษามาก่อนหน้าแล้ว และ           
2.      การประกาศในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าจะทำการย้ายนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมดตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ไปยังสถานที่แห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรสาคร(แคมปัสพระรามสอง)ในปีการศึกษา 2554  ทั้งๆที่ตั้งแต่ขณะรับนักเรียนไม่ได้เคยมีการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบมาก่อนว่าจะต้องไปเรียนที่สมุทรสาครและจะไม่มีการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่อัสสัมชัญ แผนกมัธยมที่เขตบางรักอีก

อีกทั้งยังประกาศว่าหากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์จะให้นักเรียนย้ายไปที่สมุทรสาครก็ให้สอบเพื่อเข้ารับการเรียนในภาคปกติที่บางรัก หรือไม่ก็ต้องลาออกไปเรียนที่อื่น  ซึ่งเป็นการกระทำที่คำนึงแต่การบรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทั้งผู้ปกครองและนักเรียน  อันแสดงให้เห็นว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญขาดจิตสาธารณะ เพราะการจัดการศึกษาสามัญเป็นการจัดทำบริการสาธารณะประเภทหนึ่ง ดังนั้นไม่ว่าผู้ดำเนินการจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเป็นการดำเนินการโดยภาคเอกชนก็ต้องดำเนินงานภายใต้หลักการบริการสาธารณะเป็นหลัก

ในการนี้ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงเรียนให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแคมปัสพระรามสอง (จังหวัดสมุทรสาคร) ให้ที่ประชุมกรรมการสมาคมฯซึ่งผู้อำนวยการเป็นอุปนายกสมาคมฯโดยตำแหน่งในวันที่ 16 ธันวาคมและ 23 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาแต่ปรากฎว่าผู้อำนวยการไม่เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด พร้อมทั้งแสดงท่าทีที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่สนใจผลกระทบต่างๆที่ผู้ปกครองได้รับ จึงจำเป็นต้องเข้าขอความเป็นธรรมกับรัฐมนตรีในวันนี้ (อังคารที่ 4 มกราคม 2554 เวลาประมาณ 13.00 น)

อนึ่ง ทางสมาคมฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่(วิสามัญ) ในรูปการสัมมนาขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น ณ หอประชุม Louis-Marie อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านเฉลียว อยู่สีมารักษ์ จะมาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาของไทยสู่ Global Citizen” จากนั้นเป็นการอภิปรายในหัวข้อ “พระรามสองแคมปัส... ทางเลือกในการพัฒนาอัสสัมชัญ จริงหรือ?” จากประธานมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (ภราดาศิริชัย ฟองซิกา) ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ (ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ) นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ (ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน) และอุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ (นายศุภกร พลกุล) ทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้สมาชิกสมาคมฯทุกคนได้ซักถามรายละเอียด  และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้ทำความเข้าใจกับสมาชิกของสมาคมฯ  จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯทุกท่าน ทั้งผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในวันและเวลาดังกล่าว

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน