ร้องทุกข์หนึ่งครั้ง ดีกว่าบ่นพันครั้ง
Don't just complain, file a complaint.

คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

 

 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (Board)

assoc prof dr chanpen
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์
ประธานมูลนิธิฯ

 

panadda committee
นางปนัดดา เลิศล้ำอำไพ
รองประธานมูลนิธิฯ

 

ffc secretary-general
นางสาวสารี อ๋องสมหวัง
เลขาธิการมูลนิธิฯ

 

ffc treasurer
นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ
เหรัญญิก

 

ffc cmt01
นายแพทย์ประพจน์ เภตรากาศ
กรรมการ

 

ffc committee apinya
นางสาวอภิญญา ตันทวีวงศ์
กรรมการ

 

ffc cmt03
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
กรรมการ

 

assoc prof dr pantip
รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร
กรรมการ

 

asst prof dr kobchai
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบชัย ภัทรกุลวณิชย์
กรรมการ

 

asst prof somkiat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ
กรรมการ

 

ffc khun paisal
นายไพศาล ลิ้มสถิตย์
กรรมการ

พิมพ์ อีเมล

Website Security Test