ร้องสนช. ยุติการพิจารณากม. สภาองค์กรฯ ฉบับกฤษฎีกา

เขียนโดย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 1798

stop senate 090119 1

เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้องสนช. ยุติการพิจารณากฎหมายสภาองค์กรฯ ฉบับกฤษฎีกา

          วันนี้ (9 มกราคม 2562) คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค 222 องค์กร ได้เดินทางไปที่รัฐสภา เพื่อยื่นหนังสือต่อ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา เรียกร้องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยุติการพิจารณากฎหมาย “ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....” พร้อมยื่นข้อเสนอต่อสนช. 3 ข้อ ได้แก่

          1. ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติยุติการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ... เนื่องจากเป็นร่างกฎหมายที่ไม่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทำให้เกิดองค์กรที่ไม่มีความเป็นเอกภาพ และถูกแทรกแซงได้ง่าย กระบวนการจัดทำขาดการมีส่วนของภาคประชาชนอย่างแท้จริง

          2. หากต้องพิจารณากฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติใช้ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. ....ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหลักในการจัดทำ เนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และมีการรับฟังความเห็นอย่างกว้างขวาง

          3. ในการพิจารณาร่างกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 46 ต้องมีสัดส่วนของภาคประชาชนร่วมในการจัดทำกฎหมาย ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมาธิการชุดที่พิจารณากฎหมายนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนองค์กรผู้บริโภคเข้าไปร่วมให้ความเห็นในการจัดทำกฎหมาย

stop senate 090119 2

stop senate 090119 3

stop senate 090119 4

Tags: คอบช. , มพบ., สภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

พิมพ์