องค์กรผู้บริโภค รุกลงพื้นที่ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภคภาคอีสาน. จำนวนผู้ชม: 2046

phonemasts

องค์กรผู้บริโภค รุกลงพื้นที่ให้ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชน

          วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น. ที่ชุมชนบ้านคำบอน หมู่ที่ 4 และ 11 ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทีมงานสมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เรื่องการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนใกล้โรงเรียนและชุมชนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  เชิญทางสมาคมฯ ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากคลื่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการตั้งเสาฯ ในชุมชน ที่ผ่านมาทางชุมชนได้ทำหนังสือคัดค้านการตั้งเสาไปที่นายกเทศบาลตำบลโคกสูงและทางเทศบาลได้มีหนังสือให้ชะลอการก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชนโดยเสนอให้ย้ายออกไปนอกชุมชน และจะมีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 18.00 น.ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

ทางด้านนางสมจิต  สุวรรณ  ประธานสภาองค์กรชุมชน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ตัวเองได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในชุมชนหมู่ที่ 4 และหมู่ 11 เรื่องการตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ในชุมชนที่จะมีการตั้งใกล้โรงเรียนและชุมชนซึ่งคนในชุมชนไม่ได้คัดค้านการตั้งแต่อยากให้ตั้งห่างชุมชนและโรงเรียนออกไปอีกเพราะกังวลเรื่องผลกระทบจากคลื่นที่อาจจะส่งผลต่อคนที่อยู่ใกล้โดยเฉพาะนักเรียน อีกทั้ง ตาม พ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 มาตรา 21 ว่าด้วยเรื่องภารกิจของสภาองค์กรชุมชน ข้อ 5 ระบุว่า เสนอแนะปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของประชาชนอันเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะของหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ข้อ 6 ที่ระบุว่า จัดให้มีเวทีการปรึกษาหารือกันของประชาชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีผลหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหรือเป็นผู้อนุญาตให้ภาคเอกชนดำเนินการต้องนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาด้วย ถึงแม้ผลกระทบจากคลื่นจะไม่ส่งผลต่อสุขภาพอย่างทันท่วงที  มาตรการการป้องกันไว้ก่อนคือการตั้งเสาห่างออกไปจากชุมชนและโรงเรียนก็เป็นทางออกที่ดีในขณะนี้

           ในวันที่ 19  มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นวันจัดรับฟังความคิดเห็น ทางสมาคมฯ จะได้เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลตามคำเชิญของสภาองค์กรชุมชน ต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่นต่อไป

พิมพ์