คอบช. ออกแถลงการณ์คัดค้าน มติ กสทช. กรณีปิดสถานีโทรทัศน์ Voice TV เป็นเวลา 7 วัน

เขียนโดย ศูนย์ข่าวผู้บริโภค. จำนวนผู้ชม: 3324

press iccp 28mar2017เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 60 คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ออกแถลงการณ์คัดค้าน มติ กสทช. กรณีปิดสถานีโทรทัศน์ Voice TV เป็นเวลา 7 วัน พร้อมยื่น 3 ข้อเสนอ ต่อ กสทช.

รายละเอียดแถลงการณ์ระบุว่า จากการที่ กสทช.มีมติปิดสถานีโทรทัศน์ว๊อยซ์ทีวีเป็นเวลา 7 วันนั้น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ขอคัดด้านการกระทำดังกล่าว เนื่องจากเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ และนอกจากเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนแล้ว ยังถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ที่รับรองไวัในรัฐธรรมนูญทุกๆ ฉบับที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

แม้ กสทช.จะมีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์และวิทยุได้ แต่การมีมติใดๆ ก็ตามของ กสทช.ควรเป็นการใช้มติที่เคารพสิทธิของผู้บริโภคข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นเจ้าของทรัพยากรคลื่นความถี่ตาม รัฐธรรมนูญปี 2550 การปิดสถานีโทรทัศน์ทั้งสถานีเพียงเพราะว่ามีรายการที่มีผู้ร้องเรียนจาก คสช.เป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ ทั้งนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมามีผู้บริโภคร้องเรียนรายการต่างๆ ทั้งวิทยุและโทรทัศน์เข้ามาเป็นจำนวนมาก มากว่าห้าปี โดยที่มีหลายรายการละเมิดสิทธิผู้บริโภค อีกหลายรายการกระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.กสทช. อย่างมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ แต่ กสทช.ไม่เคยใช้อำนาจเพิกถอนใบอนุญาต แต่ให้ใช้กระบวนการพิจารณาเป็นรายการแต่ละรายการไป อีกประการหนึ่ง ยังมีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะ แต่ กสทช. ยังไม่ได้นำมาพิจารณา
คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อและโทรคมนาคม คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.) ขอเรียกร้องให้

1. กสทช. ควรกำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแลรายการโดยให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการพิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องเนื้อหารายการ และการกำหนดโทษ เป็นรายการแต่ละรายการ
2. กสทช. เพิกถอนมตินี้ เพื่อคืนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนโดยทันที
3. กสทช. เร่งกระบวนการส่งเสริมการกำกับดูแลกันเอง และส่งเสริมความเข้มแข็งผู้บริโภคสื่อ

ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาของสาธารณะชนที่มีต่อ กสทช.ในฐานะองค์กรกำกับดูแลสื่อ

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสื่อและโทรคมนาคม
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน (คอบช.)

Tags: กสทช. , คอบช.

พิมพ์