มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเผย 6 เดือน ปัญหาโฆษณาเกินจริงยอดร้องเรียนกว่า 200 ราย

590908 narumon
ครึ่งปีแรก ปี 2560 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่าวผู้บริโภค 7 ภาค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั่วไป โดยพบว่าปัญหาที่ผู้บริโภคเข้าร้องเรียน คือสินค้าและบริการทั่วไป เป็นเรื่องสินค้าไม่ได้มาตรฐาน โฆษณาเกินจริง เช่นกรณี กระทะโคเรียคิง ที่สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่โฆษณา และการขายสินค้าในราคาแพงเกินจริง มีผู้ร้องเรียนกว่า 186 ราย ปัญหาการปิดสถานบริการออกกำลังกายและสถานเสริมความงามกลุ่มทรูฟิตเนสและทรูสปา มีผู้ร้องเรียนกว่า 116 ราย และมีการร้องเรียนด้านอื่นๆ ซึ่งในกลุ่มปัญหาด้านสินค้าและบริการทั่วไป ร้อยละ 23.97 ด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ พบว่ามีการร้องเรียนให้ตรวจสอบอาหารเสริม ตรวจสภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ร้อยละ 18.02 และปัญหาด้านบริการสุขภาพพบว่ามีผู้ร้องเรียนและขอคำปรึกษากรณีการใช้สิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม ร้อยละ 17.75

นางนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ในครึ่งปีแรก เรื่องร้องเรียนด้านสินค้าและบริการทั่วไป ร้องเรียนเพิ่มจากปี 59 เทียบในแค่ครึ่งปีแรกของปี 60 มากถึงสามเท่า โดยเฉพาะประเด็นโฆษณาเกินจริง เช่น การซื้อกระทะโคเรียคิง และปัญหาการผิดสัญญาของผู้ประกอบการที่ปิดสถานบริการเสริมความงาม และออกกำลังกายที่ไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ เกิดกับผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าประเด็นโฆษณาเกินจริง ส่วนใหญ่จะมาจากช่องทางที่ผู้บริโภคใช้สื่อดิจิตอล ที่เข้าถึงง่าย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ ในการดูโฆษณาและซื้อสินค้า ซึ่งช่องทางต่างๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีมาตรการคุมเข้มในเรื่องโฆษณาทำให้เป็นช่องทางที่ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะสุดท้ายแค่ติดต่อผู้ประกอบการไม่ได้ หรือติดต่อได้แต่ไม่แก้ไขปัญหา ผู้บริโภคก็เสียหายแล้ว และความเสียหายไม่ได้เกิดกับผู้บริโภครายเดียวแต่เป็นผู้บริโภคจำนวนมาก กรณีการร้องเรียนโฆษณากระทะ จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าผู้บริโภคสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้หากลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ และผู้ประกอบการที่เอาเปรียบต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย เป็นตัวอย่างของผู้ประกอบการรายอื่นที่ยังไม่ถูกร้องเรียนให้แก้ไขหรือที่คิดจะเอาเปรียบก็เลิกคิด ได้เลย

“ขอเสนอให้หน่วยงานรัฐทำงานในเชิงรุก ที่จะออกมาตรการจัดการเรื่องโฆษณาอย่างจริงจัง ขณะนี้พบปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายมากมาย เช่นการโฆษณาขายเครื่องสำอางของดารา เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างครอบคลุม” หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์กล่าว

ทั้งนี้ในปี 2560 ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มุ่งเน้นให้ผู้บริโภคสามารถที่จะสามารถจัดการเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง โดยการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.consumerthai.org เพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หรือการให้คำปรึกษาผ่านโทรศัพท์ ที่จะให้แนวทางการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องเรียนเบื้องต้นก่อน เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา หรือหากเป็นประเด็นที่สามารถที่จะตกลงกันได้ ก็ใช้แนวทางการเจรจาร่วมกับผู้ประกอบการ

สรุปสถานการณ์ผู้บริโภค 6 เดือน มกราคม - มิถุนายน 2560

ลำดับ หมวดปัญหา จำนวน ร้อยละ
1 สินค้าและบริการทั่วไป 443 23.97
2 อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 333 18.02
3 บริการสุขภาพและสาธารณสุข 328 17.75
4 การเงินการธนาคาร 265 14.34
5 บริการสาธารณะ 153 8.28
6 สื่อและโทรคมนาคม 118 6.39
7 อื่นๆ 162 8.77
8 อสังหาริมทรัพย์(ที่อยู่อาศัย) 46 2.49
รวม 1848 100.00

พิมพ์ อีเมล

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Chaladsue Banner
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา