ประชาชนยื่น 15,000 รายชื่อให้ สนช. ปฏิรูปแพทยสภามีคนนอก

590929 news2 preyanan
ประชาชนยื่นรายชื่อ 15,000 รายชื่อต่อสนช.หนุนให้แพทยสภามีคนนอกเป็นกรรมการครึ่งหนึ่ง  กำหนดวาระ 2 ปี ผู้บริการระดับสูงต้องไม่ใช่ผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 12.30 น. ที่รัฐสภา นางปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ พร้อมกับเพื่อนเครือข่ายอื่นๆกว่า 25 ราย ประกอบด้วยตัวแทนเครือข่ายกลุ่มเพื่อนมะเร็ง ตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา ตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ตัวแทนเครือข่ายผู้บริโภค ตัวแทนเครือข่ายคนคอนโด ตัวแทนสมาคมสตรีมุสลิม ตัวแทนกลุ่ม Medical error ตัวแทนชมรมหัวเราะบำบัด และตัวแทน Medical Malpractice Nonthaburi เข้ายื่นหนังสือพร้อมรายชื่อประชาชน จำนวน 15,000 ราย กับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ เพื่อขอให้แก้ไข พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ให้แพทยสภามีคนนอก เนื่องจากที่ผ่านมาแพทยสภาเป็นสภาวิชาชีพที่ก่อตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 มีหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ คณะกรรมการมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วน คือกรรมการโดยตำแหน่งจำนวน 28 ท่าน จากการเลือกตั้งจำนวน 28 ท่าน รวมเป็น 56 ท่าน โดยเป็นแพทย์ทั้งสิ้นไม่มีองค์กระกอบใดที่เป็นคนนอก

590929 news preyanan
นางปรียานันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
กล่าวว่า “ปัจจุบันพบปัญหามากมายเรื่องการขัดแย้ง และการกล่าวหาคนไข้ ซึ่งทางคนไข้ก็ไม่ต้องการที่จะฟ้องแพทย์ จึงพยายามผลักดันกฎหมายผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขขึ้น แต่ก็ยังติดขัดเนื่องจากแพทยสภาไม่เห็นด้วย และที่ผ่านมาได้รณรงค์เรื่องค่ารักษาพยาบาลแพง ในโรงพยาบาลเอกชน ได้รายชื่อกว่า 30,000 รายชื่อ แต่ก็ไม่สำเร็จเนื่องจากกรรมการจากแพทยสภาไม่เห็นด้วย ในครั้งนี้จึงนำรายชื่อ 15,000 รายชื่อมายื่นเพื่อให้มีคนนอกเข้าไปเป็นการในแพทยสภาเพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใสกับประชาชน” ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์

590929 news2 surachai
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ
กล่าวว่า “ขณะนี้ได้มีการพิจารณากฎหมายฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล ซึ่งในกฎหมายสถานพยาบาลจะมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องราคายา และทั้งเรื่องคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขของประชาชน มีตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จะเข้ามาดูแล โดยในสภาได้อภิปรายเรื่องราคายาที่ไม่มีการแจ้งอัตราค่าบริการสถานพยาบาลให้กับผู้ใช้บริการ อย่างไรจะนำเรื่องที่ยื่นในวันนี้เข้าไปรวมดูว่าในส่วนของกฎหมายสถานพยาบาลเพียงพอหรือยัง หากยังไม่เพียงพอจะไปแก้ในพ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม ต้องมาดูกันอีกครั้ง” รองประธานสภานิติบัญญัติกล่าว

ทั้งนี้ประชาชนได้มีข้อเรียกร้องให้ทางสภานิติบัญญัติแก้ไขในพ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

1. ให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเป็นกรรมการในสัดส่วน 50:50
2. ลดจำนวนคณะกรรมการลงเพื่อความคล่องตัว
3. กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ วาระละ 2 ปี
4. กำหนดให้ตำแหน่งผู้บริการระดับสูงเช่นนายกแพทยสภา, เลขาธิการแพทยสภา, อุปนายกแพทยสภา ฯลฯ ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจสถานพยาบาลเอกชน

พิมพ์ อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Indy
ACCOT_MiniBanner
Banner Safethaibus
Inside
Kidney Friend Club Banner
Creditcard
Seacc
Banner Ci
จดหมายบอกเลิกสัญญา