Black Ribbon

59banner

รางวัลคนใช้สิทธิ์ ส่งเสริมการเป็นผู้บริโภคเต็มขั้น

600111 news law4
11 ม.ค. คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน ( คอบช.) มอบรางวัลคนใช้สิทธิยอดเยี่ยมหวังสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้บริโภค เพื่อพิทักษ์สิทธิของตนเองและผู้อื่นและเป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

ผู้บริโภคภาคเหนือมีปัญหาบริการสุขภาพมากสุด

press consumer network north 161259 for web
เครือข่ายศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 10 จังหวัดภาคเหนือ เผยจำนวนเรื่องร้องเรียน 2 ปี ทั้งหมด 1,090 กรณี หมวดบริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพบมากสุดทั้งการเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุแล้วถูกเรียกเก็บเงิน การวินิจฉัยโรคล่าช้าทำให้ผู้รับบริการเสียชีวิต หนุนให้มีกฎหมายผู้บริโภค

อ่านต่อ

พิมพ์อีเมล

บทความใกล้เคียงกัน

Banner Food
Banner Safethaibus
Creditcard
Indy
Inside
Union
จดหมายบอกเลิกสัญญา
Seacc
Banner Ci