แจ้งเหตุร้องทุกข์ - เงื่อนไขการร้องทุกข์ Online

User Rating: / 187
แย่ดีที่สุด 
Article Index
แจ้งเหตุร้องทุกข์
เงื่อนไขการร้องทุกข์ Online
ทุกหน้า

เงื่อนไขการร้องทุกข์ Online
ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

ผู้ร้องเรียนกรุณาอ่านและปฏิบัติตามข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการการร้องเรียนของท่าน

1.ผู้ร้องเรียนจะต้องลงทะเบียนก่อน จึงจะสามารถร้องเรียนได้ค่ะ

2. ผู้ร้องเรียนต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องด้วยความสัตย์จริงให้ครบ ทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และยินยอมให้มูลนิธิฯ สามารถตรวจสอบความเป็นจริงในข้อมูลการสมัครของท่านได้

3. ผู้ร้องเรียนจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร

4. การร้องเรียนต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ ไม่แอบอ้าง กล่าวร้ายป้ายสี หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความเสียหายโดยไม่สมควร

5. ผู้ร้องเรียนต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่มูลนิธิฯ ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการรับเรื่องร้องเรียน Online ของมูลนิธิฯ หากท่านละเมิดกฎข้อใด มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ระงับการร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือ โดยจะแจ้งให้ทราบภายใน 7 วัน หลังการระงับสิทธิการร้องเรียน

6. ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเรียน จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด มูลนิธิฯ จะไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษร

7. เรื่องราวและรายละเอียดการร้องเรียนให้ถือเป็นสิทธิของมูลนิธิฯ ที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค โดยจะไม่เปิดเผยชื่อและรายละเอียดส่วนตัวของผู้ร้องเรียน หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และขอสงวนสิทธิ์มิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจโดยเด็ดขาด

8. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการร้องเรียน
 

*** ขอความกรุณาท่านผู้ร้องเรียน-ร้องทุกข์ โปรดอย่าโพสต์กระทู้ซ้ำซ้อน เนื่องจากอาจทำให้เกิดความสับสนค่ะ ***